Íô-¾Û¤-qÛG-GÛ-hq¾-ºz¼-hï-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-¯ï-¤ô¼-ÇÀïzÅ-fÞz-qºÛ-GhïP-±ôh-»ôh-qü


2008-02-27
Share

{}ü üM-¤ÛºÛ-±m-¼ÛG-q-±ôÅ-M-mG-mP-º±ôGÅ-MãºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-GÛ-hq¾-ºz¼-zMãh-GbôP-‚ïh-¤ÞÅ-hï-GPÅ-¼Û-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-¯ï-¤ô¼-ºz¼-zŸÛm-ÇÀïzÅ-fÞz-qºÛ-GhïP-±ôh-V-±P-»ôh-¾ÞGÅ-zXôh-ºhÝG ºhÛ-¾ôºÛ-xÛ-¹-zMh-qºÛ-mP-M-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-mP-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-GÛ-¯ïh-ºIm-ºGô-¤-z®ßGÅ-GôP-Íô-¾Û¤-qÛG-GÛ-hq¾-ºz¼-zMãh-GbôP-GÛ-zMãh-¼Û¤-mP-zôh-hP-z¾-»Þ¾-HÛ-Å-¤±¤Å-ÅÞ-GmÅ-qºÛ-GPÅ-¼Û-¤fô-ÁôÅ-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-¼Û-¯ï¼-»P-ºEï¼-ºV¼-»ôh-q-¿e¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¾¤-zÞ-DG-¾ïGÅ-z¸ô-‚Å-bï-¼Û-zô-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-¯ï-¤ô¼-Íô-¾Û¤-qÛG-GÛ-hq¾-ºz¼-ºEï¼-¤Û-n¤Å-ºIô-zhï-z-z¸ôÅ-»ôh-q-¼ïh- M-¤ÛºÛ-±m-¼ÛG-q-±ôÅ-ÆôG-½ÀâP-VïÅ-h;ôm-qºÛ-Aïm-HÛÅ-f-m-Z¤Å-¥ôP-¿km-qºÛ-¼Û-º²ïGÅ-q-h;º-P¾-Vïm-qô¼-GhôP-¾ïm-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-¯ï-¤ô¼-Íô-¾Û¤-qÛG-hq¾-ºz¼-ºz¼-zŸÛm-ÇÀïzÅ-fÞz-qºÛ-PïÅ-Gbm-z¸ô-MãºÛ-±ôh-z¿e-‚Å-±¼-»ôh-¾ÞGÅ-zXôh-»ôh-TÛP- M-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-GÛ-±m-¼ÛG-±ôGÅ-VßP-GÛ-hzÞ-FÛh-¤×-¾Ûm-»ÛÅ-Íô-¾Û¤-qÛG-hq¾-ºz¼-hï-zŸÛm-GPÅ-¼Û-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-¯ï-¤ô¼-ºz¼-zŸÛm-PïÅ-q¼-hÝ-ÇÀïzÅ-fÞz-qºÛ-GhïP-±ôh-V-±P-»ôh-q-hP-hq¾-ºz¼-hï-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-¯ï-¤ô¼-ºôh-¿Ë¤-¤ï¼-ºz¼-zŸÛm-q-±P-¤Å-¤fôP-fÞz-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-zXôh-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།