M-mG-mP-GÛ-¤Dº-½ÀâP-º²ô¼-qô-n¤Å-G®P-¤-z¸ô-fÞz-MãºÛ-¼ï-z-‚ïh-zŸÛm-»ôh-qü


2008-02-29
Share

{}ü ü¼ÛP-¤Ûm-xÛ-¹-zMh-qºÛ-mP-M¾-Å-qï-TÛP-hÝ-±ôGÅ-MãºÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-HÛ-Vïh-hÝ-M-mG-GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-Gm¤-GÁÛÅ-»G-qô-zÇeïm-MãºÛ-¼ï-z-¾-zdïm-mÅ-M-mG-mP-GÛ-¤Dº-½ÀâP-º²ô¼-qô-n¤Å-G®P-¤-z¸ô-fÞz-MãºÛ-¼ï-z-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü M-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-GÛ-ºDô¼-»ÞG-ÆâP-Bôz-¾Å-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-GŸôm-q- ‡è-ɺô-=ôP- »ÛÅ-M¾-Å-qï-TÛP-GÛ-¤Dº-½ÀâP-º²ô¼-qºÛ-±h-GŸÛ-ºHã¼-¿kôG-GbôP-MãºÛ-Vïh-hÝ-¤Û-h¤PÅ-¤Z¤-¼Þz-ˆÛÅ-ºzh-z¯ôm-‚-hGôÅ-G¾-hP-¿ËG-q¼-hÝ-Gm¤-GÁÛÅ-ˆÛÅ-ˆP-P-±ô¼-¼P-zŸÛm-HÛÅ-º‚ãP-zºÛ-¼ôGÅ-wm-»ôP-zºÛ-¼ï-z-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-zÁh-»ôh-q-¼ïhü xÛ-¹-zMh-q-hï-mÛ-M¾-Å-qï-TÛP-mP-h‚¼-DºÛ-Gm¤-GÁÛÅ-±-z-Vï-ÁôÅ-hP-GŸº-±m-Vï-zºÛ-¹-z-ŸÛG-»Ûm-q-zdïm-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-xÛ-¹-zMh-q-hïºÛ-¼ÛP-¾-V¼-q-ŸÛG-ºzz-MãºÛ-¼ï-z-‚ïh-q-¤-¸hü h-hÝP-»P-xÛ-¹-zMh-qºÛ-mP-½ÀâP-zÅÛ¾-Mz-ˆÛ-¤ïh-q¼-zdïm-M-mG-GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-Ç+zÅ-hï¼-½ÀâP-zÅÛ¾-G®P-¤-ŸÛG-Mz-bï-¤Dº-½ÀâP-º²ô¼-qô-n¤Å-G®P-Åï¾-z¸ô-MãºÛ-¼ï-z-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü qï-TÛP-mP-½ÀâP-zÅÛ¾-Mz-qºÛ-m¤-hÝÅ-mÛ-xÛ-¹-hGÝ-q-hP-zTß-q-GZÛÅ-»Ûm-ŸÛP-¹-z-ºhÛ-GZÛÅ-uÛ¼-zbP-GÛÅ-M¾-Å-qï-TÛP-mP-GÛ-Gm¤-GÁÛÅ-»G-ÁôÅ-ˆÛ-¹-z-ŸÛG-¾-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºP-qï-TÛP-GÛ-ºDô¼-»ÞG-ÆâP-Bôz-¾Å-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-GŸôm-q-‡è-»ÛÅ-M¾-źÛ-mP-GÛ-¤Dº-½ÀâP-G®P-¤-»ôP-fzÅ-ÅÞ-xÛ-¹-zMh-qºÛ-¯ïh-ºIm-¼ÛP-¾-qï-TÛP-mP-GÛ-z¸ô-IÐ-¤P-qô-ŸÛG-hP-qï-TÛP-GÛ-Zï-ºDô¼-ŸÛP-Vïm-DG-¿SºÛ-z¸ô-IÐ-DG-ÇKô-Mz-Mã-hP-º²âGÅ-Cæm-HÛ-¾Å-GŸÛ-DG-TÛG-¤±¤Å-ºWôG-‚-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།