M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛÅ-M-mG-GŸÝP-¾-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-fôG-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-hGôÅ-ü


2008-03-27
Share

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-ºFÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ- ºhÛ-¾ô-qï-TÛP-mP-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-º±ôGÅ-MãºÛ-hÝÅ-Ç+zÅ-hï-z¸ÞP-Çeï- M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-fôG »Þ¾-hïºÛ-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP- VôÅ-hh-¼P-hzP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-»¼-MÅ-GbôP-hGôÅ-qºÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝG hï-»P-M-G¼-HÛ- Íïm-^Û-=Û-¶Û- z½‰m-ºyÛm-¾Å-DP-GÛÅ-zT¼-ºiÛ¼-z;º-¾m-°¾-zºÛ-Ç+zÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ- M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-HÛ-¤Iôm-zhG-»G-qô-ŸÛG-‚ïh-ºhôh-m- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-»Þ¾-hïºÛ-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-VôÅ-hh-¼P-hzP-»¼-MÅ-GbôP-hGôÅ-q-G¾-ºGPÅ-Vïm-qô-ŸÛG-»Ûm-q-hP- hGôÅ-ºhÝm-ºhÛ-mÛ-Mã-¤±m-¿km-q-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-hP- »P-M-mG-¾-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-HÛ-¤Iôm-zhG-‚ïh-MãºÛ-fG-GTôh-‚Å-¤-fG hï¼-M¾-uÛºÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤Ûm-qºÛ-±ôGÅ-q-hP-¤Û-ÇKï¼-q-DG-GÛÅ-„Àô-º±z-»ôh-qºÛ-hGôPÅ-±ß¾-Çeôm-»ôh-q-¿e¼- h-V-P-±ô-zôh-¤Û-n¤Å-fï-zºÛ-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-»ôPÅ-mÅ- M-mG-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP- VôÅ-hh-¼P-hzP-GÛ-±h-GŸÛ-Ÿm-qô-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hP- hï-zŸÛm-zôh-ˆÛ-¯-hôm-zTÅ-qºÛ-Ç+ô¼-M-mG-GŸÝP-¾-im-Ç+ݾ-PïÅ-q¼-hÝ-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-ÅôGÅ-z;º-°¾-GmP-ºhÝG-q-hP- »P-GmÅ-±ß¾-hïºÛ-mP-ºIï¾-zXôh-‚Å-q¼-GŸÛGÅ-m- h-¾¤- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-qºÛ-z½‰m-ºyÛm-¾Å-¼Û¤-hï- M-G¼-mP-ºhÛ-±ïÅ-28 ZÛm-MP-zÆÛP-‚ïh-ºV¼-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-z;ôh-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།