ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-qÅ-qÛ-TÛP-Íô-¾ï¤-qÛG-Gô-OÛG-±ôGÅ-q¼-Bôm-zXôh-GmP-ºhÝG


2007.12.06

{}ü üxÛ-¾ô- 2008 ¾ôºÛ-qÛ-TÛP-Íô-¾ï¤-qÛG-¯ïm-ºIm-Gô-OÛG-±ôGÅ-VßP-GÛÅ- ¯ïh-ºIm-hïºÛ-Ç+zÅ-dGÅ-¤-vôh-¤Dm-HÛ-IÅ-ÅÞ- zÞh-¤ïh-m-GŸôm-G¸ÞGÅ-qô-¼ÛP-qô-hP- GhôP-¼ÛÅ-¤²ïÅ-qô-Á-ÇeG-JÀ-GÛ-»ôh-q¼- ‚ïh-ÇePÅ-hï-mÛ-M¾-uÛ-hP- M-mG-GZÛÅ-;ºÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-hP-ºG¾-º²ô¾-xÛm-q-ŸÛG-VGÅ-ˆÛ-»ôh-Ç+ô¼- ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-q-ŸÛG-GÛÅ-Bôm-zXôh-GmP-»ôh-ºhÝG hï-»P-Í-¼ÛºÛ-IôP-Eï¼-mÛºÞ-»ôG-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-z¿e-dôGÅ-±ôGÅ-qÅ- Zï-¾¤-Gmh-hôm-ºhÛºÛ-Ç+ô¼-qÛ-TÛP-Íô-¾ï¤-qÛG-Gô-OÛG-±ôGÅ-VßP-¾-»Û-Gï-ŸÛG-zbP-»ôh-qºÛ-mP- ¾Å-;ºÛ-Pô-zô-WÛ-ºi-ŸÛG-»Ûm-¼ÞP- hï¼-¤Dô-zºÛ-¾Å-¤Û-zÇ+ô-zŸG-‚ïh-Ç+zÅ- ¤Û-Åô-ÅôºÛ-ºWôm-ÇePÅ-¾-z¿e-hGôÅ-q-¤-GbôGÅ- wô-¤ôºÛ-hz¼-h‚ï-º‚ïh-‚ïh-q-hP- ¾ô-Vï-VßP-GÛ-±h-GŸÛ-zŸG-q- G¸ÞGÅ-qôºÛ-n¤-q-¾-z¿eÅ-q-ÅôGÅ-‚Å-q-mÛ- »-¼zÅ-z¸P-uôh-hP-¤Û-¤fÞm-q-®¤-¤-¸h- FÛ¤Å-¾ÞGÅ-hP-ºG¾-º²ô¾-xÛm-q-ŸÛG-VGÅ-ˆÛ-»ôh-hÝÅ- ¯ïh-ºIm-Gô-OÛG-±ôGÅ-VßP-GÛ-‚ïh-ÇePÅ-hï¼-M-mG-GÛ-¤fô-¼Û¤-ºGô-ºFÛh-±ôÅ-ˆP-PïÅ-q¼-Bôm-zXôh-GmP-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-z;ôh-»ôh-ºhÝG-TÛP- ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-z¿e-dôGÅ-±ôGÅ-qÅ- GôP-ŸÝÅ-¿e¼-Bôm-zXôh-GmP-hGôÅ-qºÛ-Mã-¤±m-mÛ- ¹-z-ÇSôm-¤ºÛ-mP- qÛ-TÛP-Íô-¾ï¤-qÛG-Gô-OÛG-±ôGÅ-VßP-GÛ-ºGm-º²Ûm-IÅ-»Ûm-q- =ºô-bôP-¤×ÛP- ¸ï¼-zÅ- ¯ïh-ºIm-Ç+zÅ-¾Å-;-‚ïh-¤Dm-HÛ-IÅ-ÅÞ-zÞh-¤ïh-m-GŸôm- G¸ÞGÅ-qô-¼ÛP-qô-hP- GhôP-¼ÛÅ-¤²ïÅ-qô-Á-ÇeG-ºhÝ-¼Þz-‚ïh-Mã-»Ûm-ŸïÅ-qºÛ-»ôPÅ-Ez-Gž-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-»ôh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གསལ་བསྒྲགས།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ནང་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སོང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎