M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-z¯Û-¤ïh-lôG-¼ô¾-ÁÝGÅ-Vï-GbôP-zŸÛm-»ôh-qü


2007-04-30
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-xÛ-¾ô-2008ˆÛ-Íô-qÛ¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-I-OÛG-GÛ-¾Å-ºV¼-¾-D-G»ôGÅ-Çeï- ¤P-±ôGÅ-ˆÛ-GŸÛ-¯ºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-z¯Û-¤ïh-lôG-¼ô¾-GbôP-Mã- ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-GbôP-ºGô-z®ßGÅ-»ôh-q-¼ïh-TïÅ- ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hôm-GZï¼-HÛ-±ôGÅ-q- M¾-uÛºÛ-ZïÅ-»P-±ôGÅ-qÅ-h¤ÛGÅ-zž-ºhôm-Çtï¾-GmP-zºÛ-ljm-fô-ŸÛG-mP- M-mG-GŸÝP-¾-Bôm-zXôh-Vï-ŸÛG-GmP-»ôh-q-¼ïh- hï-»P-M¾-uÛºÛ-ZïÅ-»PÅ-±ôGÅ-qÅ- Zï-zºÛ-V¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-xÛ-xôGÅ-ˆÛ-Gż-ºHã¼-±m-q¼-Gż-ºGôh-¼P-hzP-TßP-Vï-¼Þ-GbôP-z-hP- hï-zŸÛm-M-mG-GÛ-ÆôG-FÛ¤Å--FÛ¤Å-GŸÛºÛ-fh-GÝ-»P-GÛ-ºHã¼-z-TßP-¸h-TÛG-zbP-»ôh-mºP- uÛºÛ-V-mÅ-Íô-¾Û¤-qÛ;-I-OÛG-GÛ-¾Å-hôm-¾-ºGôG-Aïm-¤Û-»ôP-zºÛ-Vïh- ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¯ôh-¾ïm-GmP-¤Dm-HÛ-¤Û-Ço-hP- ±ôGÅ-DG-GÛ-fôG lÝP-lïG-±-mm-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-bï- ¤P-±ôGÅ-ˆÛ-GŸÛ-¯ºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-z¯Û-¤ïh-lôG-¼ô¾-ÁÝGÅ-Vï-GbôP-zŸÛm-q-¼ïh-TïÅ-Bôm-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh- M-mG-GŸÝP-GÛ-Zïm-dôG-ÆâP-h¤G-GÛ-„Àôm-Vïm- =â-»ôP-;P- GÛÅ-M-mG-GŸÝP-¾-D-GbP-GhôP-¾ïm-‚ïh-¤Dm-HÛ-D-ƒ¾-HÛ-ÁôG-DG-hP-VôÅ-¾ÞGÅ-Z¤Å-¾ïm-q-ÅôGÅ-mÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-ºGôG-fzÅ-ÅÞ-Zïm-dôG-ÆâP-h¤G-GÛÅ- M-mG-GÛ-xÛ-mP-GP-ż-Pô-Lô¾-Çtï¾-¤Û-±ô¼- lÝP-lïG-iG-qô-GbôP-hGôÅ-q-ÅôGÅ-ˆÛ-Gb¤-zÁh-¾-M¾-uÛºÛ-ZïÅ-»P-±ôGÅ-qÅ-Bôm-zXôh-GmP-»ôh-q-hP- M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-VßP-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-uôh-±ß¾-hï-¼ÛGÅ-¾-ºGm-ºFÛ-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།