z¾-»Þ¾-¤×-lï-ÅÛ-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-¤Pº-Çkï-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-¾-GŸÝP-mÅ-¤ôÅ-¤fÞm-¤ïh-qü


2008-02-16
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-¿Ëô-xôGÅ-DÞ¾-hÝ-GmÅ-Çkôh- ¤×-lï-ÅÛ- ¤Û-¼ÛGÅ-»ôPÅ-ÅÞ-ºhÝÅ-qºÛ-¤Pº-Çkï-ŸÛG-Cæm-hGôÅ-qºÛ-¤×-lï-ÅÛ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-DG-TÛG-GÛÅ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-q¼-z¾-GŸÝP-GÛÅ-m¤-»P-¤ôÅ-¤fÞm-ŸÝ-fzÅ-¤ïh-¾ÞGÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm- JËÛ¼-W-q×¼-źlï-;ôºï-¼ï-¾×- »ÛÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG hï-»P-¤×-lï-ÅÛ-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-DG-GÛÅ-zbôm-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-hôm-±m-DG-mÅ- ¼P-hzP-G®P-¤ºÛ-zhG-hzP-hP- ¼P-fG-¼P-GTôh-¤×-lï-ÅÛ-¤Û-¼ÛGÅ-»ôPÅ-ÅÞ-ºhÝÅ-qºÛ-¤Pº-DÞ¾-z¸ô-hGôÅ-q-zTÅ-hGôÅ-ºhÝm-DG-GÅÞ¤-¾-PôÅ-¾ïm-GmP-fzÅ-¤ïh-¾ÞGÅ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÅÞ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG ¼ÛP-¤Ûm-xÛ-¹-4 qºÛ-±ïÅ-10 ZÛm-z¾-»Þ¾-HÛ-FÛ¤Å-z¸ôºÛ-ºfÞÅ-¤ÛÛºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-GmP-Gbm-ºDï¾-z¼-zdïm- GôP-ŸÝÅ-ˆÛ-hGôÅ-ºhÝm-DG-FÛ¤Å-z¸ôºÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-fG-GTôh-GmP-VôG-GÛ-»ôh-¾ÞGÅ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-GÛÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG ÆÛh-„Àôm-¤VôG-GÛÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-¿Ëô-xôGÅ-Å-DÞ¾-hÝ-GmÅ-qºÛ- ¤×-lï-ÅÛ- ¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-zhï-hôm-ºfz-¯ôh-ˆÛ-ÆÛh-hôm-ÁôG-DG-DG-GÛ-ºGô-FÛh- ¤×-Èm-‡- f-;ݼ- ÅôGÅ-ˆÛÅ-G®ôÅ-qºÛ-¤Û-Ço-DG-TÛG-hP-¤W¾-ºyh-z;º-zÇkݼ-GmP-»ôh-TÛP- ¿ËG-q¼-hÝ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-±P-¤Å-ºDÞ¼-¤Z¤-¾ïm-fôG-mÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-FÛ¤Å-z¸ôºÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-¾ïGÅ-Iâz-»ôP-zºÛ-ºzh-z¯ôm-ÇKô-;Ým-mÅ-GmP-hGôÅ-qºÛ-Ç+ݾ-¤-GmP-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།