zôh-ˆÛ-GŸôm-mݺÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ôÅ-M-¤ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¾-ljm-ŸÝ-ŸÛG-wÞ¾-ºhÝG


2007-07-17
Share

{}ü üzôh-ˆÛ-GŸôm-mݺÛ-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-Gô-OÛ^-GmP-zºÛ-hÝÅ-±ôh-PïÅ-¤ïh-z¼-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GmP-¤Dm-zôh-¤Û-14hGôÅ-ºhÝm-hôm-±m-¿k-zbôm-q-hï-hG-¾-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-TÛP-fºôÅ-hGôPÅ-q-Vï-zŸïÅ-hGôÅ-Ç+ô¼-zôh-ˆÛ-GŸôm-mݺÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-Ç+¾-z¸P-wÞm-±ôGÅ-ˆÛ-¤±m-fôG-mÅ-ljm-ŸÝ-ŸÛG-wÞ¾-ºhÝG- ljm-ŸÝ-hïºÛ-mP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-»ôh-q-hP-hq¾-º‚ô¼-»¼-MÅ-wÞm-ÅÞ¤-±ôGÅ-q-»ôh-¾ÞGÅ-zÁh-ˆP- h-z¼-hï-hG-zhïm-q-»Ûm-qºÛ-¼-vôh-DÞPÅ-zBï¾-GP-»P-¤fôP-Mã-¤ïh-q-¤-¸h- zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-n¤Å-h;º-ÇkÝG-±ôh-¤ïh-¥PÅ-hP-¥ôP-zŸÛm-q-DG-z¸ôh-fzÅ-ƒ¾-zºÛ-Aïm-HÛÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mݺÛ-¿Ëm-±ô^-mÅ-xÛ-¹-7±ïÅ-8ZÛm-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-zôh-¤Û-14»ÛÅ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-z¯¤Å-hGôÅ-‚ãP- DôP-n¤Å-ˆÛÅ-¸Å-zTh-GmP-Çeï-zhÝm-yG-GTÛG-¿ËG-®¤-ºIô-zºÛ-Ç+zÅ-ºhÛ¼-hïºÛ-mP-zŸÝ^-qºÛ-IïÅ-ÅôP-¤P-qôºÛ-Ç+Ý-G¸Þ^-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-Wï-Ÿm-hÝ-ºIô-zŸÛm-»ôh-q-hP-DôP-n¤Å-ˆÛÅ-¼P-GÛ-¾ÞÅ-ÆôG-¾ôPÅ-uôh-»ôPÅ-µô^-M-mG-¤Û-h¤PÅ-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-hP-M¾-uÛºÛ-Íô-¾¤-qÛG-¯ïh-ºIm-±ô^-VßP-¾-GÁ¤-Gž-hGôÅ-ºhÝm-DG-zbôm-Mã¼-„ÀôÅ-zbP-¾ÞGÅ-ºDôh-ºhÝG-qÅ- hGôÅ-ºhÝm-hP-qô-xÛ-¾ô-1995¾ô-mÅ-G¼-ÅôP-V-¤ïh-hÝ-ºHã¼-zºÛ- &qm-V ïm-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-Ç+Ý-º±ô-zŸÝGÅ-»ôh-qºÛ-DÞPÅ-Bï¾-¼-vôh-hGôÅ-q-hP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zÇem-º²Ûm-zhï-¾ï^-¼Ûm-qô-VïÅ-hzÞÅ-qºÛ-zôh-ˆÛ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-n¤Å-¾-FÛ¤Å-ŸÛz-iP-zhïm-‚Å-¾ÞGÅ-zÁh-qºÛ-DÞPÅ-Bï¾-¼-vôh-hGôÅ-q- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-z¯Û-¤ïh-lôG-¼ô¾-±zÅ-Vï-GbôP-¤ÞÅ-»Ûm-¼ÞP- h-hÝP-zôh-¤Û-n¤Å-¾-VôÅ-hh-¼P-hzP-fï-zºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾ôPÅ-ÅÞ-uôh-ˆÛ-hzP-»ôh-¾ÞGÅ-zÁôh-ˆÛ-»ôh-ÇezÅ- M-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-zŸÛm-qºÛ-¼-vôh-hqP-dGÅ-hGôÅ-q- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-¼Û-¾ÛºÛ-¿UGÅ-¾¤-Gż-z¸ô-‚Å-qºÛ-Aïm-HÛÅ-M-¼ÛGÅ-ºzô¼-Vïm-zôh-mP-GmÅ-Çtô-‚Å-qÅ- zôh-¤Û-n¤Å-¼P-¾ÞP-mP-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-VG-q-¤-¸h- zôh-ˆÛ-¼P-‚ãP-Gbï¼-¤²ôh-DG-zÇSôGÅ-zÁï¼-HÛÅ-zôh-ˆÛ-Dô¼-»ÞG-¾-Gmôh-Bôm-hP-zôh-¤ÛºÛ-VôÅ-hP-¼ÛG-GŸÝP-Z¤Å-LÝh-±zÅ-Vï-GbôP-zŸÛm-»ôh-m-»P- h-hÝP-zôh-mP-¼Û-¾ÛºÛ-¿UGÅ-¾¤-Gż-z¸ô-‚Å-ÇezÅ- zôh-¤Û¼-hq¾-º‚ô¼-Dï-wm-»ôh-¾ÞGÅ-zÁh-q-¿e¼- hï-¿e¼-»ôh-qºÛ-DÞPÅ-Bï¾-¼-vôh-hGôÅ-q-hP- hGôÅ-ºhÝm-¤fº-¤º¤-¿S-q-hï-mÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-VßP-GÛÅ-M-mG-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-»¼-MÅ-ºIô-Mã¼-h¤Û^-bï-xÛ-¾ô-2008¾ô¼-M-mG-mP-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-‚-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-GmP-¾ÞGÅ-zXôh-q-¿e¼- M-mG-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-»¼-MÅ-xÛm-qºÛ-¼-vôh-DÞPÅ-Bï¾-hGôÅ-q-hP-G¾-bï-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-xÛ-¹-8±ïÅ-7ÇSôm-¾-GôP-ŸÝÅ-hGôÅ-ºhÝm-DG-¾-»¼-¾m-¤-ÇÀôG-±ï- zôh-¤Û-ÇeôP-±ô-¤P-qô-ºhÝ-º²ô¤Å-‚Å-bï-zôh-mP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-hPôÅ-ÅÞ-G¸ÛGÅ-ŸÛz-Vïh-z®m-‚ô¾-mP-GmÅ-qºÛ-zôh-¤Û-»ôPÅ-µôGÅ-zôh-mP-ºIô-MãºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-Mã-»Ûm-qºÛ-ÇSôm-zlºÛ-GmÅ-±ß¾-»P-z;ôh-GmP-ºhÝGüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།