M-mG-mP-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-¤-±ßGÅ-GôP-¬-zXôh-¼P-hzP-hGôÅ-q-G¾-Vïü


2006.11.17
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM-mG-mP-xÛ-¾ô- 2008 ¾ôºÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-¤-±ßGÅ-GôP- »Þ¾-hïºÛ-mP-Gż-ºGôh-¼P-hzP-GÛ-fôG-h¤-zOGÅ-‚ïh-qºÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-DG-¾-ºHã¼-z-GbôP-hGôÅ-q-G¾-Gmh-Vïm-qô-»Ûm-Ç+ô¼- hï-¼ÛP-M¾-¤±¤Å-¤ïh-qºÛ-Gż-ºGôh-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛÅ-GÅÞPÅ-»ôh-ºhÝG hï-»P-M¾-¤±¤Å-¤ïh-qºÛ-Gż-ºGôh-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛÅ-hï-¼ÛP-»ôPÅ-Ez-zOGÅ-Gb¤-ŸÛG-Çtï¾-zºÛ-mP- hï-ÇS-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-HÛ-¤Iôm-zhG-GÛÅ-ºIm-zÇkݼ-mP-ŸÝGÅ-qºÛ-Ç+zÅ- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-»Þ¾-hïºÛ-mP-¼Û¤-qºÛ-Gż-ºGôh-¼P-hzP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-z¸P-hÝ-GbôP-MãºÛ-DÅ-¾ïm-¤P-hG-TÛG-‚Å-»ôh-mºP- DÅ-¾ïm-hï-hG-h-z¼-hPôÅ-ÅÞ-¾G-zÇe¼-¤-‚Å-q¼- hÝÅ-h-¿eºP-Gż-ºGôh-q-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-q-hP- Gż-ºGôh-q-±ôºÛ-fôG-wm-±ßm-¼P-hzP-GÛ-fôG-mÅ-ºIô-zBôh-¤Û-VôG-qºÛ-h¤-zOGÅ-‚Å-q- xÛ-xôGÅ-ˆÛ-½ÀâP-ºyÛm-hP-z½‰m-ºyÛm- GmÅ-ºyÛm-i-M-zTÅ-qºÛ-fôG-z;G-ºhô¤Å-‚Å-q- M-mG-mP-Gż-ºHã¼-ºGôh-xôGÅ-»ôPÅ-µôGÅ-ˆÛ-fôG-GŸÝP-GÛÅ-Vïh-º²âGÅ-‚Å-qºÛ-iÛ¾-zOGÅ-¾Å-DP-ŸÛG-GÛÅ-ZÛm-¿e¼-ÇePÅ-º²Ûm-mm-qô-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-ÅôGÅ- »Þ¾-hïºÛ-mP-¬-zXôh-hP-Gż-ºGôh-¼P-hzP-GÛ-fôG-h¤-zOGÅ-Vïm-qô-»ôh-¤ÞÅ-»Ûm-q¼- h¤-zOGÅ-hï-hG-xÛ¼-ºfïm-‚Å-q-hP-¤Z¤-hÝ- Gż-ºGôh-¼P-hzP-±h-¿km-ŸÛG-»ôP-z¼-GŸÝP-GÛÅ-Gmh-hôm-hï-hP-ºƒï¾-zºÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-Gbm-ºzïzÅ-‚ïh-hGôÅ-q-G¾-ºGPÅ-Vïm-qô-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝG-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
པེ་ཅིན་སོགས་རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་ཅིག་ནང་གཞུང་གི་བཀག་སྡོམ་སྲིད་ཇུས་དང་ཞི་ཅིན་ཕིན་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པ། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎