ÇSôm-ºIôºÛ-hGï-Lm-n¤Å-¾-GŸÛ-¼Û¤-ÁïÅ-»ôm-ÆÛh-WâÅ-Pô-vôh-ŸÝ-MãºÛ-G¸z-¢ôP-GmP-zü


2007.12.26
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-ÁïÅ-¼ÛG-¿Ëm-DP-GÛÅ-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾ºÛ-Zï-ºFÛÅ-ˆÛ-Å-¼-zôh-ˆÛ-¤fô-ÇÀôz-mP-zôh-qºÛ-ÇSôm-ºIôºÛ-hGï-Lm-n¤Å-¾-GŸÛ-¼Û¤-ÁïÅ-»ôm-ÆÛh-WâÅ-Pô-vôh-ŸÝ-MãºÛ-G¸z-¢ôP-ŸÛG-Gô-OÛG-GmP-»ôh-q-¼ïh- GôP-ŸÝÅ-ˆÛ-G¸z-¢ôP-hï-mÛ-ºhÛ-¹ºÛ-±ïÅ-21mÅ-ºGô-z®ßGÅ-ˆÛÅ-±ïÅ-28z¼-GmP-Mã-»Ûm-q-hP-hïºÛ-mP-zôh-yâG-EÛ¤-ÇkïºÛ-»m-¾G-ÇÀôz-IÐ-DG-hP-¤-ÅÞ-¼Û-zôh-EÛ¤- »ôPÅ-JÀÛP-ÇÀôz-IÐ- ÁïÅ-¼z-hGº-±¾-ÇÀôz-JÀÛP- hï-zŸÛm-¤Pôm-hGº-ÇÀôz-IÐ-ÅôGÅ-ˆÛ-ÇSôm-ºIôºÛ-ÇÀôz-IкÛ-hGï-Lm-50®¤-ŸÛG-¿Ëm-ŸÝGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- xÛ-±ïÅ-21º¤-G¸z-¢ôP-hï-hzÞ-z®ßGÅ-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-Ç+Ý-¤Iôm-G®ô-zô¼-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-ÁïÅ-¼ÛG-¿Ëm-DP-GÛ-iâP-Vï-G»Þ-fôG-;©-hGï-¾ïGÅ-¾GÅ-Vïh-wïzÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- ÇSôm-ºIôºÛ-ÇÀôz-hGï-n¤Å-¾-GŸÛ-¼Û¤-ÁïÅ-»ôm-ÆÛh-WâÅ-hP-ÇSôm-ºIôºÛ-ÇÀôz-Iм-ÇÀôz-FÛh-GmP-xôGÅ-ˆÛ-¢ôP-zl¼- ÇÀôz-yâG-±ôºÛ-ºyôh-zÇeïm-hP-Åï¤Å-D¤Å-¼ÛG-q-ÅôGÅ-qºÛ-zXôh-GŸÛ-¤P-qôºÛ-fôG-G¸z-¢ôP-GmP-zŸÛm-»ôh-q-¤-¸h- h-¼ïÅ-ˆÛ-G¸z-¢ôP-hï-GmP-MãºÛ-¼ÛP-z;º-„Àôm-FÛ-q-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-hP-ÁïÅ-¼ÛG-z;º-„Àôm-fÞz-zÇem-¾ÞP-¼ÛG-¤VôG-n¤-GZÛÅ-ˆÛ-¿Ëm-hÝ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-ÁïÅ-¼ÛG-ÆÛh-WâÅ-¾Å-hôm-mP-¿Ëm-zŸÝGÅ-GmP-zºÛ-hGï-Lm-n¤Å-¾-z;º-ºiÛ-ŸÝ-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-ˆP-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- xÛ-±ïÅ-28ZÛm-G¸z-¢ôP-¤WâG-Çkô¤-HÛ-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-ÁïÅ-¼ÛG-z;º-„Àôm-fÞz-zÇem-¾ÞP-¼ÛG-¤VôG-mÅ-GôP-ŸÝÅ-G¸z-¢ôP-mP-¤Z¤-zŸÝGÅ-GmP-¤Dm-ÇÀôz-hGï-n¤Å-¾-xG-ºEï¼-»P-GmP-ºV¼-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད་པ་ནན་བརྗོད་གནང་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎