;ïmï^ºÛ-»Þ¾-¤Û-±ôÅ-z¾-»Þ¾-mP-ºIô-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-hô¼-m-»G-GÛ-¼ïh-TïÅ-;ïmï^ºÛ-GŸÝP-mÅ-ÇÀôz-Çeôm-GmP-»ôh-qü


2004-12-26
Share

{}ü ü;ïmï^ºÛ-M¾-Å- Íô-c-¶-mÅ-Íñ-Íñw-qÛ-Gż-Çtï¾-¾Å-DP-GÛÅ-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-xÛ-iô-ºIï¤Å-Çtï¾-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-¿e¼-m- z¾-»Þ¾-HÛ-¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-Å- ;f-¤m-Iâ-xôGÅ-zŸÛ-mÅ-¤fº-zÇ+ô¼-bï-¤Û-Mã-GP-¼ÞP-ºIô-ºôP-hP- ºô¼-ºiïm-‚ïh-Mã-z;G-Çeï-ZÛ-¤-GÅÞ¤-xÛm-qºÛ-Ç+zÅ-hï¼- z¾-»Þ¾-mP-GÛ-µ-iG-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-hP-zÇeàm-bï- ;ïmï^ºÛ-»Þ¾-¤Û-±ôÅ-z¾-»Þ¾-mP-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-‚ïh-q¼-ºIô-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-hP- zŤ-„Àô-hô¼-m-»G-GÛ-¼ïh-TïÅ-;ïmï^ºÛ-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛÅ-¤Û-¤P-±ô¼-Zïm-zl-vh-»ôh-q-¼ïh- hï-G-mP-zŸÛm-±ôP-hôm-HÛ-Vïh-hÝ- z¾-»Þ¾-hÝ-ºIô-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-¤Dm-±ôÅ- z¾-»Þ¾-hÝ-¤-zBôh-ÇSôm-¾- G¾-bï-z¾-»Þ¾-mP-xÛm-q-»Ûm-m- Åô-ÅôºÛ-zhï-ºWGÅ-hP- ÆâP-Bôz-ˆÛ-fôG-¾-ÁÝGÅ-zÇem-G-¼ï-»ôP-ÆÛh-qºÛ-fh- ŸÛz-ºWâG-f¼-xÛm-q-‚ïh-hGôÅ-q-hP- G¾-bï-z¾-»Þ¾-¾-xÛm-q-»Ûm-m- ¤Û-±ôGÅ-¤P-qô-ºhÝ-º²ô¤Å-‚ïh-źÛ-Å-DÞ¾-DG-hP- hï-zŸÛm-Pô-Lô¾-Q¤-Çeôm-Fô¤-zÇ+ô¼-ÅôGÅ-ŸÛ-iG-GÛ-¾Å-ºGݾ-¯ô¤-źÛ-Å-DÞ¾-¾-ºIô-Mã-ÇtP-m-»G-GÛ-¼ïh-TïÅ-hP- xôGÅ-¤±ßPÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-źÛ-xÛ-¾-¤-ºIô-m-Åô-Åô¼-Zïm-D-VßP-z-»ôP-GÛ-¼ïh-ÅôGÅ-Zïm-zlºÛ-±ß¾-hÝ-ÇÀôz-Çeôm-iÛ¾-zOGÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།