z¾-»Þ¾-HÛ-FÛ¤Å-z¸ôºÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-ºhï¤Å-xÛ-¹-11qºÛ-mP-GmP-MãºÛ-IôÅ-ºV¼-ºhôm-Mãü


2007.06.16

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-FÛ¤Å-z¸ôºÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-ºhÛ-¾ôºÛ-xÛ-¹-11 qºÛ-±ïÅ-26 ZÛm-GmP-MãºÛ-IôÅ-ºV¼-ºhôm-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm- JËÛ¼Û-W- q×-¼-źl- »ÛÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- z¾-»Þ¾-HÛ-FÛ¤Å-z¸ôºÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-ºhï¤Å-ˆÛ-hÝÅ-±ïÅ-hï-ÇSôm-xÛ-¹-6 qºÛ-±ïÅ-20 ZÛm-GmP-Gbm-ºDï¾-»P-uÛ-Ez-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP-GÛÅ-hÝÅ-z;G-mP-±ßh-I-OÛG-fÞz-fzÅ-¤ïh-¾ÞGÅ-ljm-ÅïP-ŸÝÅ-hôm-¿e¼-w¼-ºHPÅ-¤-GmP-fzÅ-¤ïh-VGÅ-q-hP- h-V-m¼-¾ÞÅ-ÅÞ-¤-ÅôP-z¼-hÝÅ-±ïÅ-Gbm-ºDï¾-hGôÅ-qºÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-xôGÅ-GP-Å-mÅ-»ôP-GÛ-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-z¾-»Þ¾-mP-ŸÛ-zhï-¿ËÛP-ºWGÅ-PP-ºôÅ-ÁôG-¼P-hzP-fôG-mÅ-ºwïm-fÞz-qºÛ-Dô¼-»ÞG-Cæm-Mã-ÁÛm-bà-G¾-Vï-»Ûm-q¼-xÛ-mP-ºGô-FÛh-hP-¤P-±ôGÅ-zTÅ-mÅ-hGôPÅ-±ß¾-Ço-¤P-GÅÞPÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- »P-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¤-GmP-GôP- ;ôP-JËï-¼ï-Åï- ÆÛh-hôm-±ôGÅ-qºÛ-ÁôG-DG-GZÛÅ-VÛG-zOÛ¾-‚-MãºÛ-Ç+ô¼-z;º-¤ô¾-ÇS-XïÅ-‚ãP-»ôh-q-¿e¼-h-mÅ-¹-GÅÞ¤-mP-±ßh-VÛG-zOÛ¾-‚-fÞz-q-‚-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-z¾-»Þ¾-HÛ- ;ôP-JËï-¼ï-Åï- ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-fôG-¤¼-Gż-º²âGÅ-‚ïh-¤Dm- ;Û¼Û-Á-m- q×-¼-źlï- „˼-¼×-¼ºï- »ÛÅ-GÅÞPÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- GP-¿e¼-FÛ¤Å-z¸ôºÛ-ºfÞÅ-¤Û-ºôÅ-ºhï¤Å-‚ãP-XïÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-¯-FÛ¤Å-Gbm-ºzïzÅ-GmP-z-hP-VzÅ-TÛG- º‚ãP-ºHã¼-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-GmP-Çeï-¤P-¤ôÅ-fôz-qºÛ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-GTÛG-G¤-¤Z¤-ºhÝÅ-ˆÛÅ-GŸÝP-º²Ûm-‚-MãºÛ-¾Å-¼Û¤-Gbm-ºzïzÅ-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎