M¾-uÛºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-q;ÛÅÛ-fm-mP-GÛ-iG-uôh-ˆÛ-‚-uôh-¾-D-lÝP-zbP-GmP-zü


2007.10.19

{}ü üº²¤-JÀÛP-M¾-Dz-DG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-q-;Û-ÅÛ-fm-mP-‚ãP-zºÛ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-ˆÛ-‚-uôh-¾-D-lÝP-zbP-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü q-;Û-ÅÛ-fm-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-¿U¤- „Ëï-m-²Û¼-Ç~ä-‡ô- ¾ô-zMh-ˆÛ-XïÅ-q-;Û-ÅÛ-fm-mP-xÛ¼-¾ôG-wïzÅ-qºÛ-¾¤-z¼-¼P-GÛ-¾ÞÅ-qô¼-ºz¼-µÅ-ºEï¼-zÅ-Gbô¼-Lô¾-HÛ-iG-uôh-‚-uôh-Çtï¾-mÅ-¤Û-IPÅ-133®¤-Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-»ôh-q-hP-ü º²¤-JÀÛP-M¾-Dz-DG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-iG-uôh-ˆÛ-‚-uôh-hïºÛ-fôG-D-lÝP-zbP-GmP-z-hP-xôGÅ-º±ßPÅ-q-;Û-ÅÛ-fm-GŸÝP-h¤PÅ-±P-¤Å-lôG-¯-GTÛG-hÝ-OÛ¾-mÅ-iG-uôh-ˆÛ-‚-uôh-hï-¼ÛGÅ-¾-D-Gbh-zTG-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-»P-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¾Å-DP-GÛ-¤IÛm-±z-qÅ-iG-uôh-ˆÛ-‚-uôh-hï-¼ÛGÅ-ˆÛÅ-M¾-Dz-ˆÛ-¼P-hzP-¾-Gbô¼-zÁÛG-zbP-z-ŸÛG-»Ûm-q-hP-ü Í-¼Û-GŸÝP-GÛÅ-q-;Û-ÅÛ-fm-mP-iG-uôh-ˆÛ-hôm-Aïm-Çtï¾-mÅ-PïÅ-¤ïh-¤Û-Åï¼-¤P-qôºÛ-±ï-ÆôG-Áô¼-zºÛ-‚-uôh-hï¼-D-lÝP-GbôP-Mã-»Ûm-¾-q-;Û-ÅÛ-fm-mP-¤Þ-¤fÞh-mÅ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-Çtï¾-MãºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-»P-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh- hï-zŸÛm-»ô-¼ôz-¤fÞm-xôGÅ-»Þ¾-Iâ-hP-M-G¼-M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-ˆP-iG-uôh-ˆÛ-hôm-Aïm-hïºÛ-fôG-zBôm-zXôh-GmP-z-hP-ºƒï¾-q-;Û-ÅÛ-fm-mP-GÛ-zhï-ºWGÅ-zdm-¿ËÛP-»ôP-MãºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-»ôh-ºhÝG h-¼ïÅ-q-;Û-Å-fÛm-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-¾ô-zMh-ˆÛ-XïÅ-¼P-»Þ¾-hÝ-xÛ¼-¾ôG-wïzÅ-qºÛ-Ç+zÅ-¼P-GÛ-¾ÞÅ-qô¼-ºz¼-µÅ-ºEï¼-zºÛ-iG-uôh-qºÛ-Gbô¼-Lô¾-wôG-mÅ-h-z¼-¤Û-IPÅ-136®¤-HÛ-±ï-ÆôG-Áô¼-»ôh-q-hP-ü q-;Û-ÅÛ-fm-GŸÝP-GÛÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-GmÅ-±ß¾-xÛ¼-zOGÅ-GmP-z¼-GŸÛGÅ-m-ü h-¼ïÅ-ˆÛ-iG-uôh-hôm-Aïm-hï-zŸÛm-q-;Û-ÅÛ-fm-HÛ-¾ô-MãÅ-fôG-±zÅ-Vï-ÁôÅ-ˆÛ-ºz¼-µÅ-Gbô¼-Lô¾-HÛ-iG-uôh-hôm-Aïm-ŸÛG-VGÅ-»ôh-q-hP-hôm-Aïm-hïºÛ-‚ïh-Gbï-‡-¾ï-z×m-;-Dï-^-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-qÅ-Çtï¾-z-ŸÛG-»Ûm-q¼-hôGÅ-GŸÛ-GmP-GÛ-»ôh-ºhÝG-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་པ་འབྱོར་ལྡན་པ་ཀོ་ཝུན་ཀའེ་ལ་ནག་ཉེས་ཡོད་པ་བསྒྲགས་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་མི་རི་ཀའི་བོད་དོན་ཆེད་ཁྲིམས་ཡིག་གཏན་འབེབས་གནང་བར་བོད་མི་ཚོས་དགའ་བསུ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎