Í-¼ÛºÛ-Ç+Ý-±z-mÅ-q-;Û-ÅÛ-fm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤Þ-Á-¼w×-hP-¤W¾-¤ô¾-GmP-»ôh-ºhÝG


2007.11.17

{}ü üÍ-¼ÛºÛ-Ç+Ý-±z-q-;Û-ÅÛ-fm-mP-wïzÅ-mÅ-q-;Û-ÅÛ-fm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm- ¤Þ-Á-¼w×- hP-¤W¾-¤ô¾-GmP-zºÛ-D¼-ü xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-qºÛ-hzÞ-FÛh-¿U¤- „Ëà-bô- hP-»P-Ÿ¾-q¼-fôG-mÅ-z;º-¤ô¾-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü Í-¼ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-VïºÛ-Ç+Ý-±z- W×ôm-mïG-¼ô-qôm-=ï- hP-q-;Û-ÅÛ-fm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤Þ-Á-¼w×-n¤-GZÛÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-¤W¾-¤ô¾-GmP-mÅ-hÝÅ-»Þm-Vß-±ôh-GZÛÅ-®¤-¼ÛP-z;º-¤ô¾-GmP-»ôh-q-hP-ü q-;Û-ÅÛ-fm-HÛ-h¤G-hqôm-Í×Á-w-;-»-mÛ-»ÛÅ-Í-¼ÛºÛ-Ç+Ý-±z-hP-q-;Û-ÅÛ-fm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-n¤-GZÛÅ-ˆÛ-¤W¾-¤ô¾-Ç+ô¼-Gż-ºGôh-q¼-ºIï¾-zXôh-‚Å-hôm-¿e¼-m-ü q-;Û-ÅÛ-fm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-mÅ-»Þ¾-mP-²-iG-GÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-¾G-zÇe¼-‚Å-hGôÅ-qºÛ-hôm-mÛ-q-;Û-ÅÛ-fm-mP-ŸÛ-zºÛ-fôG-mÅ-ºôÅ-ºhï¤Å-Çtï¾-fÞz-qºÛ-Vïh-hÝ-»Ûm-q-Í-¼ÛºÛ-Ç+Ý-±z-¾-Gž-zÁh-GmP-z-zXôh-ºhÝG h-¿eºÛ-V¼-hqôm-¼ÛGÅ-GZÛÅ-hz¼-¤W¾-¤ô¾-GmP-zºÛ-fôG-Í-¼ÛºÛ-xôGÅ-mÅ-¾m-ºhïzÅ-GP-»P-GmP-¤ïh-q-¼ïh-ü hï-¤Ûm-Í-¼ÛºÛ-Ç+Ý-±z-mÅ-Ÿ¾-q¼-zMãh-q-;Û-ÅÛ-fm-HÛ-xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-qºÛ-hzÞ-FÛh-¿U¤-„Ëà-bô-hP-»P-z;º-¤ô¾-GmP-»ôh-q-hP-ü Í-¼ÛºÛ-Ç+Ý-±z-mÅ-q-;Û-ÅÛ-fm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-mÅ-»Þ¾-mP-²-iG-GÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-¾G-zÇe¼-‚Å-¤-fG-mÅ-z¸ÞP-Í-¼Û-GŸÝP-hP-q-;Û-ÅÛ-fm-HÛ-xôGÅ-ºG¾-±ôGÅqºÛ-hzÞ-FÛh-hz¼-ºƒï¾-z-»ôh-¤ÞÅ-»Ûm-q-GÅÞPÅ-ºhÝG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དགེ་འདུན་པ་ ༦༠ ལྷག་ལ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་འབོགས་འཇོག་མཛད་པ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
༸སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གཟིམ་ཆུང་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎