q-;Û-ÅÛ-bm-mP-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-hÝÅ-ºHPÅ-ºIô-ÆÛh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG


2007.12.31

{}ü üÇSôm-ºV¼-‚Å-mü q-;Û-ÅÛ-bm-mP-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-hôm-xÛ-¾ô- 2008 xÛ-¹-hP-qôºÛ-±ïÅ-zMh-ZÛm-‚ïh-MãºÛ-Gž-zOGÅ-‚Å-»ôh-ˆP-ü Zï-V¼-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-¿U¤-Ç+Ý-„Ëï-m-²Û¼- „Ëà-=ô-¤VôG-JÀô-zÞ¼-Ç+Ý-ÆôG-z=ôPÅ-zÅ-¤-¸h-»Þ¾-mP-¸ÛP-V-hï-zÅ-²-iG-bà-xÛm-q¼-zdïm-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-hôm-ºHPÅ-MãºÛ-Zïm-D-ŸÛG-VGÅ-»ôh-q-¼ïhü ¿ËG-q¼-hÝ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-±ôGÅ-VßP-GÛ-¤IÛm-±z-qÅü »Þ¾-mP-h-¿eºÛ-GmÅ-ÇePÅ-hP-ŸÛz-qÅ-Ç+zÅ-ºôÅ-zÇkÝ-‚Å-q-»Ûm-m-hïÅ-iP-zhïm-ŸÛG-»ôP-GÛ-¤-¼ïh-¾-¸ÛP-V-Vï-¼Þ-ºIô-MãºÛ-Zïm-D-»ôh-q-zTÅ-¾-zdïm-GmÅ-±ß¾-ºhÛºÛ-fôG-P-±ô-IôÅ-¤ô¾-‚ïh-zŸÛm-»ôh-ÇezÅ-ÅP-ZÛm-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-®¤-¾-hÝÅ-±ôh-PïÅ-Tm-ŸÛG-Gž-zOGÅ-»ôP-MãºÛ-¼ï-z-»h-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝGü GŸÝP-GÛ-ºƒï¾-»ôh-±ôÅ-±ôh-¯ÛÅ-‚Å-q-»Ûm-m-zhÝm-yG-zŸÛ-®¤-ºHPÅ-ÆÛh-q-ŸÛG-»Ûm-ºhÝGü q-;Û-ÅÛ-bm-mP-ü ¾ô-ºhÛºÛ-xÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-mP-ü ÆÛh-º²Ûm-q¼-¶ñ²- ¤Þ-Á-¼w-¤VôG-mÅ-Ç+zÅ-hïºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-Vïm-¤ô-z-GmÅ-h‚ãPÅ-zbP-zºÛ-hôm-Aïm-ºôG-»Þ¾-mP-¸ÛP-V-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-ÆÛh-º²Ûm-¼P-ZÛh-¾-M¾-mP-hP-ü M¾-uÛºÛ-fôG-mÅ-Bôm-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-‚ãP-»ôh-q-zTÅ-¾-zdïm-¤fº-¤-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ÅÞ-Hã¼-»ôh-q-¼ïhü q-;Û-ÅÛ-bm-HÛ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-‚ïh-Mã¼-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-PôÅ-mÅ-Gmôm-ÁÝGÅ-Vïm-qô-vh-»ôh-¼ïh-¾-h-¼ïÅ-²-iG-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-ºhÛºÛ-ºôG-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-hôm-ÇSôm-ºV¼-GŸÛ¼-z¸ÞP-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-Í-¼ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-qÅ-D-Å-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-fôG-zB¼-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཁམས་སྡེ་དགེ་རྫོང་གི་དབོན་པོ་སྟོད་ཁུལ་དུ་བོད་མི་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་མང་པོས་སྡེ་དགེ་ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་བློ་ཚབས་དང་བཅས་རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎