q×-;ÛÅÛ-bm-¤mº-ºƒï¾-±ôGÅ-qÅ-ÆÛh-„Àôm-Gż-q-zÇ+ô-zŸG-‚-MãºÛ-IôÅ-¤ô¾-‚Å-ºhÝG


2008-02-22
Share

{}ü üZï-V¼-¿+ôG-zÅh-zbP-zºÛ-q×-;ÛÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-¿U¤-„Ëï-m-²Û¼-„Ëà-‡ôºÛ-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-±ôGÅ-q-hP-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-m-¶-²ï-Á-¼Ûw×-»Û-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-q-GZÛÅ-mP-ºIÛG-‚Å-bï-¸ÞP-ºƒï¾-HÛÅ-GŸÝP-Gż-q-º²âGÅ-MãºÛ-¤ôÅ-¤fÞm-‚ãP-zºÛ-XïÅ-±ôGÅ-q-GZÛÅ-ˆÛÅ-¤-ºôPÅ-qºÛ-ÆÛh-„Àôm-Gż-q-zÇ+ô-zŸG-‚-MãºÛ-IôÅ-¤ô¾-‚Å-»ôh-q-¼ïhü Zï-V¼-q×-;ÛÅÛ-bm-IôÅ-±ôGÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-mP-ÆÛh-º²Ûm-¤Þ-Á-¼w×-»Û-xôGÅ-dôGÅ-hP-Zï-V¼-¿+ôG-zÅh-zbP-zºÛ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-¿U¤-„Ëà-‡ô-hP-hï-zŸÛm-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-m-¶-²ï-Á-¼Ûw×-GÅÞ¤-HÛ-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-q-ÅÞ-GTÛG-¾-¤P-¤ôÅ-M¾-D-fôz-¤ïh-q¼-zdïm-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-¿U¤-„Ëà-‡ô-hP-m-¶-²ï-Á-¼Ûw×-GZÛÅ-ˆÛ-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-q-¤mº-£ï¾-HÛÅ-GŸÝP-º²Ûm-‚-MãºÛ-¤ôÅ-¤fÞm-‚ãP-z-¤-¸hü hï-¼ÛP-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-q-GZÛÅ-ˆÛ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-GÅÞPÅ-mü ¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-xÛ-iô-¿U¤-„Ëà-‡ôºÛ-Ç+Ý-¹- Í-ÅÛw×-;Û-²¼-l-¼Û- hP- m-¶-²ï-Á-¼Ûw×- GZÛÅ-z¼-¾-¿U¤-„Ëà-‡ô-ˆÛ-q×-;ÛÅÛ-bm-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-GŸôm-q-hP-±ôGÅ-qºÛ-mP-GÝÅ-z;ݼ-Vïm-qô-»ôh-qºÛ- ¤×;-lݤ-Í-¤Ûm- w×-ÈÛ¤- ŸÝ-z-¤-ºôPÅ-qºÛ-ÆÛh-„Àôm-hÝ-zÇ+ô-zŸG-‚-MãºÛ-Ç+ô¼-¾-IôÅ-zÇkݼ-‚Å-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü GmÅ-ÇePÅ-hï-»ÛÅ-q×-;ÛÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-q×¼-¶ï²-¤Þ-Á-¼w×-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-hzP-V-mÅ-xÛ¼-zÁô¾-‚-hGôÅ-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ÁÛG-»ôP-ÆÛh-q-ŸÛG-»Ûm-q-hPü q×-;ÛÅÛ-bm-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-±ôGÅ-q-hP-qôºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-wï-¼m-ÅÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-¾ü hï-¼ÛP-¤×;-lݤ-Í-¤Ûm- w×-ÈÛ¤- ¾-DôP-GÛ-±ôGÅ-qºÛ-ºôÅ-¤Û¼-ºôÅ-ºhï¤Å-»ôP-MãºÛ-¼ï-z-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།