q;ÛÅÛ-bm-ÆâP-Bôz-h¤G-¤Û-hP-Íw×-G-mÛÅÛ-bm-HÛ-h¤G-hqÞP-z¼-¤ï-ºwïm-‚Å-ºhÝG


2007.05.13

{}ü ühï-¼ÛP-q;ÛÅÛ-bm-ÆâP-Bôz-h¤G-¤Û-hP-Íw×-G-mÛÅÛ-bm-HÛ-h¤G-hqÞP-z¼-Å-¤±¤Å-fôG-¤ï-ºwïm-‚Å-bï-ZÝP-¤f¼-Íw×-G-mÛÅÛ-bm-HÛ-h¤G-¤Û-iâG-Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-q;ÛÅÛ-bm-HÛ-h¤G-¤ÛºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ÁÛG-GÛÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºP-Íw×-G-mÛÅÛ-bm-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-xôGÅ-mÅ-ºIï¾-zXôh-GŸm-ŸÛG-‚Å-»ôh-q-hPü hï-»P-Íw×-G-mÛÅÛ-bm-HÛ-Å-¤±¤Å-ˆÛ-Zïm-dôG-qºÛ-ºGô-FÛh-h¤G-uÛ- Íz-jËà¾-¼¤-HÛÅ-zÁh-hôm-¾ü q;ÛÅÛ-bm-PôÅ-mÅ-¤ï-ºwïm-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-bï-ÇÀôz-I-hP-Fô¤Å-¼ü Ǩm-DP-ÅôGÅ-ˆÛ-fôG-bà-fïzÅ-bï-ŸÛ-zºÛ-¤Û-Åï¼-GTÛG-Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-q-hP-Zïm-dôG-q-¿S-hP-ŸÛ-zº-Û¤Û-Åï¼-GÅÞ¤-¾-©Å-Bôm-wôG-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü h-¼ïÅ-xôGÅ-GZÛÅ-z¼-HÛ-Å-¤±¤Å-fôG-¤ï-ºwïm-‚Å-qºÛ-²-iG-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-hï-Wï-ÇkÝG-bà-ºIô-zŸÛm-»ôh-q-hP-q;ÛÅÛ-bm-HÛ-h¤G-¤ÛºÛ-¤IÛm-±z-q-h¤G-uÛ- ¶ÈÛjË-ͼ-ÁjË- »ÛÅ-h¤G-ºfz-ˆÛ-Aïm-¯-hP-Mã-Aïm-GP-»P-¤ïh-q¼-fôG-¤¼-Íw×-G-mÛÅÛ-bm-HÛ-h¤G-¤ÛÅ-¤ï-ºwïm-‚Å-bï-±ßôh-GZÛÅ-¼ÛP-ºfz-ºFâGÅ-‚ãP-zºÛ-Bôm-zXôh-‚Å-»ôh-q-hPü hï-XïÅ-q;ÛÅÛ-bm-HÛ-¤hÝm-zBôh-h¤G-hqÞP-GÛÅ-w¼-Lô¾-‚Å-bï-Íw×-G-mÛÅÛ-bm-HÛ-h¤G-¤Û-iâG-zhÝm-ŸÛG-Aïm-¾¤-hÝ-zbP-»ôh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºP-Íw×-G-mÛÅÛ-bm-xôGÅ-mÅ-GÅÞPÅ-mü hï-¼ÛP-ÇS-iô-Íw×-G-mÛÅÛ-bm-HÛ-W×-WÛ-ŸÛP-Vïm-mP-»ôh-qºÛ-h¤G-hqÞP-dïm-GŸÛ-DP-hÝ-fôG-¤¼-q;ÛÅÛ-bm-HÛ-h¤G-¤ÛÅ-¤ï-¤HôGÅ-ºwPÅ-q-hP-Lô¾-lÝP-GbôP-fzÅ-‚Å-q¼-zdïm-mÅ-Íw×-Gm-h¤G-hqÞP-GÛÅ-¼P-ZÛh-ÆâP-Bôz-ˆÛ-Vïh-hÝ-w¼-Lô¾-‚Å-q-»Ûm-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎