q;ÛÅÛ-fm-hP-M-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï-GZÛÅ-ˆÛ-hz¼-IôÅ-¤ô¾-GmP-»ôh-ºhÝG


2004-12-27
Share

{}ü ühï-¼ÛP-q;ÛÅÛ-fm-hP-M-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï-GZÛÅ-ˆÛ-z¼- q;ÛÅÛ-fm-HÛ-M¾-Å-ÍÛÅÛ-¾º-¤-„ËjË-mP-»Þ¾-Iâ-xôGÅ-GZÛÅ-hz¼-HÛ-;-Áï-¤Û¼-HÛ-¯ôh-½‰ôG-GÛ-G®ôÅ- GŸm-»P-»Þ¾-GZÛÅ-ˆÛ-©P-GŸÛºÛ-ºƒï¾-¾¤-»¼-MÅ-GbôP-xôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-¾-¿Ëm-±ôGÅ-GmP-»ôh-ºhÝG- hï-mÛ-Zï-zºÛ-¾ô-ÁÅ-mP-»Þ¾-GZÛÅ-ˆÛ-hz¼-;-Áï-¤Û¼-HÛ-¯ôh-GŸÛºÛ-Gmh-hôm-zTÅ-q-Åï¾-fzÅ-ÇÀh- »Þ¾-GZÛÅ-ˆÛ-VïÅ-¤fôºÛ-hzÞ-FÛh-ˆÛ-hz¼-ŸÛ-¤ô¾-HÛ-¾Å-ºV¼-¼Û¤-q-Gô-OÛG-GmP-Çeï-»ôh-qºÛ-DôPÅ-¾Å-GTÛG-»Ûm-q-hP- fïPÅ-ºhÛºÛ-q;ÛÅÛ-fm-HÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï- ¼ÛͲ-Dô-D×¼- hP- M-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï- Á»¤-Å-¼a- n¤-GZÛÅ-ˆÛ-ZÛm-GZÛÅ-ˆÛ-¤W¾-º²ô¤Å-IôÅ-¤ô¾-mP-¾ºP-;-Áï-¤Û¼-HÛ-¯ôh-GŸÛºÛ-Gmh-hôm-Åï¾-fzÅ-ˆÛ-©P-GŸÛºÛ-¯-hôm-¾-wm-qºÛ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-ˆÛ-hz¼-ºƒï¾-¾¤-¤Þ-ºfÞh-»¼-MÅ-GbôP-fzÅ-ÇÀh- M-G¼-;-Áï-¤Û¼-HÛ-¤Pº-DÞ¾-DG-TÛG-hP- hï-zŸÛm-q;ÛÅÛ-fm-HÛ-¤Pº-ºôG-;-Áï-¤Û¼-HÛ-Å-DÞ¾-GZÛÅ-ˆÛ-¤P-±ôGÅ-hz¼-ºƒï¾-ºfÞh-fÞz-fzÅ-ÅÞ- ½ÀPÅ-ºDô¼-ºIô-zBôh-ºGô-z®ßGÅ-fÞz-fzÅ-zTÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-hP- GŸm-»P-»Þ¾-GZÛÅ-Åô-ÅôÅ- xÛÅ-‚ãP-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hïºÛ-ºyâ¾-ºDô¼-±ôh-¿e-‚-MãºÛ-¾Å-ºV¼-zTÅ-ˆÛ-fh-wm-±ßm-n¤-dôG-¤Û-‚ãP-zºÛ-ÇÀh- ÇS-Å-mÅ-xôGÅ-GZÛÅ-wm-±ßm-GmÅ-±ß¾-vôh-¼ï-z-‚-Mã-zTÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-¼Û¤-q-ŸÛG-GÛ-fôG-IôÅ-¤ô¾-GmP-GÛ-»ôh-q-GÅÞPÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།