M-G¼-hP-q-;ÛÅÛ-fm-hz¼-Å-¤±¤Å-ˆÛ-IôÅ-¤ô¾-ÇÀ¼-»P-ºGô-z®ßGÅ-GmP-ºhÝG


2006-12-23
Share

{}ü üM-G¼-hP-q-;ÛÅÛ-fm-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-ºym-zÞºÛ-z¸P-hÝ-ºIô-zŸÛm-q-hP-hÝÅ-¤±ßPÅ-Å-¤±¤Å-ˆÛ-¯ôh-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ˆÛ-IôÅ-¤ô¾-ÇÀ¼-»P-ºGô-z®ßGÅ-GmP-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG- fïPÅ-ºhÛºÛ-Å-¤±¤Å-ˆÛ-¯ôh-GŸÛºÛ-fh-ˆÛ-ŸÛ-¤ô¾-HÛ-zMãh-¼Û¤-ºhÛ-fôG-¤¼-xÛ-¾ô- 2004 ¾ô¼-ºGô-z®ßGÅ-‚Å-q-ŸÛG-»Ûm-q-hP- h-¼ïÅ-ˆÛ-ŸÛ-¤ô¾-ºhÛ- Å×¼-;Û¼Û;- ŸïÅ-q-M-G¼-HÛ-¤Pº-Çkï-GÝW-¼b-hP- q-;ÛÅÛ-fm-HÛ-ÅÛmjË-¤Pº-ÇkïºÛ-hz¼-VGÅ-qºÛ- Í-¼z-M-¤±ôºÛ-DÞ¾-HÛ-Å-GmÅ-hï¼-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝG-TÛP- M-G¼-HÛ-Ç+Ý-±z-n¤-q-Å-GmÅ-hï¼-wïzÅ-º‚ô¼-¸Ûm-q¼-¤-¸h- ŸÛ-¤ô¾-»P-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-ºGô-z®ßGÅ-¸Ûm-¾ÞGÅ-¤ÛP-ºhôm-¤-‚Å-qºÛ-q-;ÛÅÛ-fm-HÛ-zhï-ÆâP-¿Ëm-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ÁÛG-GÛÅ-Íï-qÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-¾-Gž-zÁh-GmP-ºhÝG- q-;ÛÅÛ-fm-HÛ-ŸÛ-¤ô¾-Ç+Ý-±z-ºhÛ-zŸÛm- h¤G-hqôm- W×-¤Û¾-ÍÞ¼-¼ï-¤ºm- mÅ-Çoï-ºFÛh-GmP-»ôh-q-hP- M-G¼-HÛ-PôÅ-mÅ-¤±ô-h¤G-hqÞP-ÇkïºÛ-uÛ-Ez-h¤G-hqôm- Ç~Û-ͼ-¼ºô- Vïh-GbôP-GÛÅ-M-G¼-HÛ-Ç+Ý-±z-±ôºÛ-Çoï-ºFÛh-GmP-»ôh-ºhÝG- Å×¼-;Û¼Û;- ŸïÅ-qºÛ-Å-GmÅ-hï- ;Á-¤Û¼-HÛ-GmÅ-ÇePÅ-hP-ºi-z-M-G¼-hP-q-;ÛÅÛ-fm-hz¼-»ôh-qºÛ-¯ôh-GŸÛ-Tm-HÛ-Å-GmÅ-ŸÛG-»-Ûm-ŸÛP- ¼P-º‚ãP-µÅ-½ÀPÅ-hP-lô-Çoݤ-HÛ-Gbï¼-DÅ-xãGÅ-qºÛ- Å×¼-;Û¼Û;- ŸïÅ-q-ºhÛ- ;Á-¤Û¼-hP-ºi-zºÛ-²-iG-Tm-HÛ-Å-GmÅ-ŸÛG-¤Ûm-m-»P- Å-¤±¤Å-ˆÛ-Å-fÛG-PïÅ-Gbïm-¤ïh-qºÛ-hzP-GÛÅ- »Þ¾-Iâ-GZÛÅ-ˆÛ-Z-q-±ô-xôGÅ-wm-±ßm-HÛ-Vß-¤±¤Å-ºG¾-º²ô¾-‚ãP-Çeï-hôm-¤ïh-z®ôm-ºWâG-GÛ-ºôG-GmÅ-hGôÅ-qºÛ-h;º-P¾-ºyh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- q-;ÛÅÛ-fm-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-q¼-GŸÛGÅ-m- »Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-Å-GmÅ-ºhÛºÛ-Gmh-hôm-fh- ÇS-¾ô-xÛ-¹-zTß-GZÛÅ-qºÛ-mP-ŸÛ-¤ô¾-GmP-ºGô-z®ßGÅ-Çeï- h-V-¤fº-¤ºÛ-fG-GTôh-TÛG-º‚ãP-¾-Zï-z-»Ûm-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།