q-;ÛÅÛ-bm-HÛÅ-;ô-¼Û-»-ŸÛ-zhïºÛ-¤Pº-DÞ¾-ŸÛG-bà-ºHã¼-Mã¼-Mz-Bô¼-»ôh-qü


2005-09-29
Share

{}ü üh¿e-¿Ëô-;ô-¼Û-»ºÛ-mP-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-zŸÛm-qºÛ-q-;ÛÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-„Àôm- Áô-;‡- Í-²Û²- ¤VôG-GÛÅ- ;ô-¼Û-»-¤±ô-JÀÛP-hï-zŸÛm-lݾ-ym-¤±ôm-V-¤ïh-qºÛ-ŸÛ-zhïºÛ-¤Pº-DÞ¾-ŸÛG-bà-ºHã¼-Mã¼-P-±ôÅ-Mz-Bô¼-ŸÝ-GÛ-»ôh-TïÅ-GÅÞP-zŸG-ü ÆÛh-„Àôm- Í-²Û²- ¤VôG-mÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤Þ-Á-¼wË-¤VôG-xÛ-¾ô-2003 ¾ô¼-¿Ëô-;ô-¼Û-»¼-wïzÅ-qºÛ-XïÅ-q-;ÛÅÛ-bm-HÛ-VïÅ-¤fôºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-»Þ¾-hïºÛ-mP-wïzÅ-¤Dm-fôG-¤-hï-»Ûm-q-¼ïh-ü q-;ÛÅÛ-bm-HÛ-±m-¼ÛG-¤DÅ-q- Íï-DÛºÞ-Dºm- ŸÝ-zÅ-hï-ÇS-‚P-;ô-¼Û-»-¾-lݾ-ym-z¸ô-zCæm-HÛ-GÅP-zºÛ-»ÛG-V-¤Dô-vôh-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-M¾-uÛºÛ-mP-Ez-»ôh-ˆP- q-;ÛÅÛ-bm-HÛ-GŸÝP-GÛÅ-hï-fôG-ºƒï¾-z-¤ïh-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-hP- hï-¼ÛP-q-;Û-ÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-„Àôm- Í-²Û²- ¤VôG-GÛÅ-zB¼-hÝ- ‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-lݾ-ym-¾Å-GŸÛ-hP- q-;Û-ÅÛ-bm-hz¼-hPôÅ-ÁÝGÅ-zMãh-GÅÞ¤-mÅ-ºƒï¾-z-¤ïh-Ç+ô¼-mm-zÁh-GmP-zŸG-ü DôP-¿Ëô-;ô-¼Û-»ºÛ-mP-ZÛm-GÅÞ¤-zŸÝGÅ-Mãm-¼ÛP- »Þ¾-hïºÛ-ÆÛh-„Àôm- ¾Û-Èï-V×ïm- hP-ÆÛh-º²Ûm- ¼×ô-¤Þ-Èm- ¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-IôÅ-¤ô¾-GmP-Gbm-ºDï¾-zŸG- q-;Û-ÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-„Àôm- Í-²Û²- ¤VôG-GÛÅ-;ô-¼Û-»ºÛ-¤±ô-JÀÛP-hï-zŸÛm-lݾ-ym-¤±ôm-V-¤ïh-qºÛ-¤±ô-JÀÛP-ŸÛG-bà-ºHã¼-fÞz-±ï- hï-mÛ-º²¤-JÀÛP-Eôm-»ôPÅ-¾-wm-qºÛ-¾ïGÅ-qºÛ-V-ŸÛG-¼ïh-¾- P-±ôÅ-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-lݾ-ym-h;º-½‰ôG-Åï¾-Vïh-M¾-Dz-iâG-¾Å-Iâz-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-hï¼-¾¤-¿ËôP-»ôP-zºÛ-¼ï-z-hP-»Ûh-VïÅ-ŸÝ-GÛ-»ôh-TïÅ-GÅÞP-zŸGü ¿Ëô-;ô-¼Û-»-hP-q-;Û-ÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-„Àôm-n¤-GZÛÅ-ˆÛ- »Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-±m-¼ÛG-hP- Gbï¼-hPôÅ-fôm-DÞPÅ- mÝÅ-ÁÝGÅ-ˆÛ-¾Å-GŸÛ-ÅôGÅ-fôG-¤Z¤-¾Å-GmP-Mã¼-¤ôÅ-¤fÞm-‚ãP-zºÛ-¸ÞP-ºƒï¾-Gž-zOGÅ-ŸÛG-ˆP-Çtï¾-GmP-zŸGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།