q;ÛÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-mÅ-»Þ¾-HÛ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-mP-xG-zŸïÅ-GmP-zŸÛm-qü


2008-02-18
Share

{}ü üq;ÛÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm- q×¼-¶ï²- ¤Þ-Á-¼w×- ¤VôG-GÛÅ-»Þ¾-HÛ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-mP-xG-zŸïÅ-GmP-z-hP-ºôÅ-ÁôG-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-ÅÞ¼-fôz-ˆP-±ôGÅ-q-hï-hP-¤²º-¤fÞm-fôG-xG-¾Å-GmP-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝG ÆÛh-º²Ûm-¤Þ-Á-¼w×-¤VôG-GÛ-¤IÛm-±z-q-h¤G-hqôm- ¼×-ÁÛl-DÞ-¼ï-ÁÛ- »ÛÅ-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-GÛÅ-ºôÅ-ÁôG-hï-q;ÛÅÛ-bm-HÛ-h¤G-ÇK¼-»ôh-źÛ- ¼-¶¾-qÛm-^Û- IôP-Eï¼-hÝ-„ÀâG-GmP-z-hP-hï-»P-DôP-GÛ-Ç+Ý-ºDô¼-mP-¤Û-Í-¤-¾GÅ-ÅôGÅ-ºôÅ-ÁôG-„ÀâGÅ-q¼-wïzÅ-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝG ¤IÛm-±z-q- DÞ-¼ï-ÁÛ- »ÛÅ-ÇSôm-ºV¼-¿e¼-»Þ¾-HÛ-xÛ-¹- 2 qºÛ-±ïÅ- 18 ZÛm-HÛ-ºôÅ-ÁôG-hï-»ôP-GÛ-¤-¼ïh-zXôh-¤Dm-±ô-Pô-±-hGôÅ- ºV¾-Gb¤-hï-Çtï¾-¤Dm-n¤Å-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DG-GÛÅ-fï¼-ºhôm-GmP-hGôÅ-ŸïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG ÆÛh-º²Ûm-¤Þ-Á-¼w×-¤VôG-GÛ-xôGÅ-GbôGÅ-±ôGÅ-q- q;ÛÅÛ-bm-¤ÞÅÛ-¾Û¤-¾ÛG- hP-Zï-V¼-ºhÅ-IôPÅ-ÅôP-zºÛ-xôGÅ-ºG¾- „Ëï-m-²Û¼-„Ëà-‡ô-»Û- q;ÛÅÛ-bm-¤Û-¤P-GÛ-±ôGÅ-q-hP-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q- m-¶-²ï-Á-¼Ûw×- GÛ-±ôGÅ-q-DG-hz¼-ºôÅ-zÇkݺÛ-ºIm-¯ôh-nô-P¼-¿km-q-ŸÛG-»ôP-z¸ô-»ôh-q-¼ïh- q;ÛÅÛ-bm-HÛ-xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-q-DG-GÛÅ-ÆÛh-º²Ûm- ¤Þ-Á-¼w×- ¤VôG-GÛ-±ôGÅ-qÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-mP-¤-iP-zºÛ-¾Å-hôm-ÁÝGÅ-Vï-Çtï¾-Ç+ô¼-Bôm-zXôh-GmP-z-hï¼-GŸÝP-xôGÅ-hP-hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-±ôGÅ-VßP-mÅ-hï¼-PôÅ-¾ïm-GmP-GÛ-¤ïh-q-¼ïh- h-fïPÅ-ˆÛ-q;ÛÅÛ-bm-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-hïºÛ-mP-ºôÅ-zÇkÝ-z-¤Û-IPÅ-Å-»- 80 Ç+ô¼-ŸÛG-ŸÝGÅ-VôG-GÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།