M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-¶W-qºï-¤VôG-¾-q-;Û-ÅÛ-fm-HÛÅ-zÇSGÅ-zXôh-ŸÝÅ-»ôh-qü


2005-12-30
Share

{}ü üM-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-¶W-qºï-¤VôG-GÛÅ-q-;Û-ÅÛ-fm-hP-M-G¼-hz¼-ŸÛ-zhï-zCæm-MãºÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-GmP-»ôh-q¼-q-;Û-ÅÛ-fm-HÛÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-zÇSGÅ-zXôh-ŸÝÅ-»ôh-q-hP-ºƒï¾-DôP-ÆÛh-hôm-HÛ-¾Å-GmÅ-mÅ-LÅ-»ô¾-ŸÝÅ-GmP-z-hï-mÛ-»Ûh-BôºÛ-Gż-ºHã¼-ŸÛG-»Ûm-q-zXôh-»ôh-ºhÝG M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q- Í-‡¾-Ç~Û-È-¼Û- ¶W-qºï- ¤VôG-GÛÅ-M-G¼-hP-q-;Û-ÅÛ-fm-hz¼-ŸÛ-zhï-»Þm-GmÅ-fÞz-Mã¼-ÆÛh-hôm-HÛ-fzÅ-¾¤-fôG-mÅ-Gmh-hôm-fG-GTôh-ˆÛ-¾Å-hôm-¾-Iâz-ºƒÅ-PïÅ-Tm-fôz-»ôh-q-hP-ü DôP-¾Å-GmÅ-mÅ-LÅ-»ô¾-GmP-zºÛ-XïÅ-»Þ¾-GZÛÅ-hz¼-ŸÛ-zºÛ-¾Å-hôm-hï¼-ÁÝGÅ-Gmôm-¤Þ-¤fÞh-fïzÅ-qºÛ-¼ï-z-GmP-GÛ-»ôh-TïÅ-q-;Û-ÅÛ-fm-HÛ-iÛ¾-zOGÅ-„Àôm-Vïm-mÅ-GÅÞPÅ-zŸG hGÝP-IPÅ-81¾-wïzÅ-qºÛ-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-¤VôG-mÅ-G¸º-ºDô¼-ºhÛºÛ-mP-M-G¼-HÛ-IôP-Eï¼-¤Þ¤-zºï-mP-¤-ºôPÅ-DôP-ºôÅ-ºhï¤Å-mP-zŸÝGÅ-Mã-¤Ûm-q-GÅÞPÅ-»ôh-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།