q;ÛÅÛ-bm-¤Û-¤P-GÛ-±ôGÅ-qºÛ-ºGm-hzP-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-„Ëà-‡ôºÛ-Ç+Ý-¹-»ÛÅ-z¸ÞP-ÆÛhü


2007.12.29

{}ü üq;ÛÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q- „Ëï-m-²Û¼-„Ëà-‡ô- »ÛÅ-»ÛG-fôG-D-Vï¤Å-zŸG-q-hï-DôP-GÛ-zÞ- „ËÛ-¾-¶¾-²¼-l-¼Û- „Ëà-‡ô- »ÛÅ-±ôGÅ-¤Û-¤P-±ôGÅ-¾-OôGÅ-¢PÅ-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- q;ÛÅÛ-bm-¤Û-¤P-GÛ-±ôGÅ-q-ŸïÅ-qºÛ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-qºÛ-hzÞ-FÛh-zhÝm-yG-ÇSôm-¤ºÛ-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞ-ZÛm-z=ôPÅ-q¼-zdïm-ºGô-FÛh-ºhï¤Å-zÇ+ô-‚-hGôÅ-ÁÛP- ºGô-FÛh-Aïm-¾¤-hÝ-zbP-z-hïºÛ-zÞ- „ËÛ-¾-¶¾-²¼-l-¼Û- „Ëà-‡ô- mÛ-h-¿e-¼P-¾ô-zTß-hGݼ-Åôm-qºÛ-m-GŸôm-ŸÛG-»Ûm-q-¤-¸h- h‚Ûm-»Þ¾-hÝ- ÍôG-ÅÛ-w×ô-^Û-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IÐ-Vïm-¤ôºÛ-mP- FÛ¤Å-ˆÛ-ÇÀôz-¢ôP-GmP-¤ÞÅ-»Ûm-q¼-zdïm-ºGô-FÛh-ˆÛ-ºGm-ºDÞ¼-ºy¾-¤¼-z;ݼ-ºôÅ-¤-¤VÛÅ-ÁÛP- ÇS-ºyôÅ-¼ÛP-q;ÛÅÛ-bm-¤Û-¤P-GÛ-±ôGÅ-qºÛ-ºGm-hzP-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q- „Ëï-m-²Û¼-„Ëà-‡ôºÛ-Ç+Ý-¹- Í×-ÅÛw-Í-¾Û- ²¼-l-¼Û×- »ÛÅ-z¸ÞP-ÆÛh-q¼-ÆÛh-hôm-Z¤Å-ŸÛz-qÅ-±ôh-hqG-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh- GP-¿e¼-q;ÛÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q- „Ëï-m-²Û¼-„Ëà-‡ô- »Û-ÇÀôz-Çeôm-q- ¤×;-lݤ- Í-¤Ûm-w×-ÈÛ¤- hP- Ç+Ý-¹- Í×-ÅÛw-Í-¾Û- ²¼-l-¼Û×- GZÛÅ-mÅ-ÅÞ-ºôÅ-ÁÛG-¾-ºGm-ºDÞ¼-vôh-ÆÛh-qºÛ-ÇSôm-hqG-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh- q;ÛÅÛ-bm-¤Û-¤P-GÛ-±ôGÅ-q-ŸïÅ-qºÛ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-xÛ-¾ô-1960 ¾-Gż-º²âGÅ-‚ãP-»ôh-TÛP- „Ëï-m-²Û¼-„Ëà-‡ô- »Û-»z-h¤-q- ²â¾-w×Û-;¼-Í-¾Û- „Ëà-‡ô- »ÛÅ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-ºhÛºÛ-hzÞ-FÛh-»Þm-¼ÛP-GmP-¤f¼-DôP-»P-h¤G-uÛ- ²Û-Í-ÍÞ¾-ȺG- GÛÅ-ÆôG-fôG-zbP-z-¼ïh- GP-¿e¼-q;ÛÅÛ-bm-¤Û-¤P-GÛ-±ôGÅ-q-hP- „Ëà-‡ô-¤Û-zMãh-GZÛÅ-ºƒï¾-z-h¤-¸z-VGÅ-»ôh-q-¼ïh-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
དཔལ་ས་སྐྱ་༧གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་མཆོག་དང་འབྲུག་གི་རྒྱལ་བོ་དང་། བཙུན་མོ་རྣམ་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ལོ་ངོ་བརྒྱ་ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་ཨ་ཚོགས་དགོན་གྱི་རིག་དངོས་རྩིས་མེད་ཀྱིས་གནས་སྤོར་བྱེད་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎