ÍÛm-WÛºÛ-M¾-¤ôÅ-¯ô¤-q-qô-¼Þ-ÁÛ-^Û-¾-Vï-zÇeôh-ˆÛ-¤±m-GmÅ-wÞ¾-z-hï¼-q-;ÛÅÛ-fm-HÛÅ-Pô-Lô¾-‚Å-ºhÝG


2007.06.22

{}ü üZï-¾¤-ÍÛm-WÛºÛ-M¾-¤ôÅ- »Þ¾-hïºÛ-¤Û-Åï¼-»Ûm-qºÛ-¯ô¤-q-qô- Å׺¾-¤×m- ¼Þ-ÁÛ-^Û- ¾GÅ-ÅÞ- m-Íï‡- TïÅ-qºÛ-Vï-zÇeôh-ˆÛ-¤±m-GmÅ-wÞ¾-z-hï¼- q-;ÛÅÛ-fm-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºôG-¤ºÛ-mP-hï-¼ÛP-Pô-Lô¾-HÛ-IôÅ-Vôh-fïPÅ-GZÛÅ-q-ŸÛG-zŸG-qºÛ-fôG- ÍÛm-WÛ-GŸÝP-GÛÅ-¯ô¤-q-qô- Å׺¾-¤×m- ¼Þ-ÁÛ-^Û- ¾-Vï-zÇeôh-ˆÛ-¤±m-GmÅ-wÞ¾-z-xÛ¼-ºfïm-hGôÅ-q-¤-¸h- q-;ÛÅÛ-fm-¤Û-¤P-¾-hGôPÅ-Åï¾-ŸÝ-hGôÅ-Ç+ô¼- q-;ÛÅÛ-fm-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-¾Å-hôm-„Àôm-Vïm- Áñ¼-Íw×-Gm- mÛ-Í-²Û- »ÛÅ-GÅÞPÅ-»ôh-ºhÝG- Å׺¾-¤×m- ¼Þ-ÁÛ-^Û- ŸÝ-z-mÛ-M-G¼-mÅ-ÍÛm-»Þ¾-hÝ-GŸÛÅ-ÇtôÅ-‚Å-qºÛ-D-VïºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-ÁÛG-»Ûm-q-hP- DôP-GÛÅ-hï-ÇS-hPôÅ-‚ãP-GÛ-GmÅ-±ß¾-¾-GŸÛ-¤-zTô¾-zºÛ- jË-Åï-=ï-mÛ;- ¶¼-ÅÛ-ÅÛ- TïÅ-qºÛ-hïz-TÛG-¯ô¤-ƒÛÅ-GmP-»ôh-q¼- D-Vï-z-±ôÅ- hïºÛ-mP-hôm-n¤Å-D-VïºÛ-Çeôm-q-hP- VôÅ-¾-h¤º-ºzïzÅ-GbôP-Mã¼-h¤ÛGÅ-q-»Ûm-qºÛ-Bôm-zXôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎