q-;ÛÅÛ-fm-mÅ-‡-¾Û-zm-HÛ-ºGô-FÛh-TÛG-¿U¤-„Ëà-‡ô-h=ôPÅ-qºÛ-Bôm-º²âGÅ-GmP-ºhÝG


2008-03-01
Share

{}ü üG¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm- q-;ÛÅÛ-fm-HÛ-Zïm-dôG-¤Û-ÇoÅ-hPôÅ-ÅÞ- ‡-¾Û-zm-HÛ-ºGô-FÛh-¤fô-IÅ-ÁÛG-hP- hï-¤Ûm-HÛ-¤Û-zŸÛÅ- ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q- Ç~ï-m-²Û¼-„Ëà-‡ô-h=ôPÅ-fzÅ-‚Å-»ôh-qºÛ-Bôm-º²âGÅ-GmP-ºhÝG Zïm-dôG-¤Û-ÇoÅ- „˺ï-bà-¾×- ¤ï-ÅÞjË- mÛ-xÛ-¹-zTß-GZÛÅ-qºÛ-±ïÅ- 27 ZÛm- ¿U¤-„Ëà-‡ô-h=ôPÅ-¤Dm-HÛ-IÅ-ÁÛG-»Ûm-qºÛ-hqP-dGÅ-ˆÛ-»ÛG-V-xôGÅ-zÇkÝÅ-ˆÛÅ-FÛ¤Å-DP-hÝ-ŸÝ-GbàG-‚Å-»ôh-q-hP- GŸÛ-@P-q-;ÛÅÛ-fm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm- q¼-¶ï²-¤Þ-ÁÙ-¼wË-¤VôG-GÛÅ-fôG-¤-mÅ-Dô-¾-hÐôGÅ-GŸÛ-»ôh-q-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- ¤ï-ÅÞjË-mÛ- ‡ï-¼Û;-Íï-‡-¾Û-zm- ŸïÅ- ;-;»ï-jË-ºWÛGÅ-zÇ+ݾ-iG-uôh-±ôGÅ-ÇkïºÛ-z;ôh-ºhô¤-ºôG-»ôh-qºÛ-D-VïºÛ-iG-uôh-±ôGÅ-q-hïºÛ-ºGô-FÛh-»Ûm-ŸÛP- Dô-q-q-;ÛÅÛ-fm-hP-ÍwË-JË-mÛÅÛ-fm-HÛ-Å-¤±¤Å- q-;ÛÅÛ-fm-HÛ-¿Ëô-xôGÅ- ¶-²Û-¼ÛÅÛ-fm- hÝ-Gbm-Çkôh-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q¼-»Ûh-VïÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q¼-¤-¸h- q-;ÛÅÛ-fm-mP-GÛ-iG-uôh-hÝÅ-¸ÛPÅ-¤P-qô-ŸÛG-Çtï¾-¤Dm-HÛ-‚ïh-¿eï-»P-»Ûm-q¼-»Ûh-VïÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- h-z¼-q-;ÛÅÛ-fm-HÛ-Zïm-dôG-¤Û-ÇoÅ- ¿U¤-„Ëà-‡ô-h=ôPÅ-qºÛ-hôm-Aïm-hP-ºƒï¾-z-»ôh-qºÛ-hÐôGÅ-GŸÛ-Tm-HÛ-¤Û-¿S-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-¸Ûm-»ôh-q-hP- hïºÛ-DôPÅ-ÅÞ-yâ-GÝ-¾ô-m-zTô-¿S-Åôm-q-ŸÛG-ˆP-»ôh-q-¼ïh- Gmh-hôm-ºhÛºÛ-fh-ˆÛ-ŸÛz-hrôh-¾Å-hôm-HÛ-ºGm-º²Ûm- T×ô-lÛ-¼Û-Íz-lݾ- ¤×-WÛl- »ÛÅ-¾ô-m-zTô-¿S¼-Åôm-qºÛ-yâ-GÝ-hïÅ-Zïm-dôG-¤Û-ÇoºÛ-ºiÛ-ŸÛz-¾-¾m-ºhïzÅ-‚Å-Ç+zÅ- „˺ï-‡è-¾- ¤ï-ÅÞjË- »ÛÅ- ¿U¤-„Ëà-‡ô-h=ôPÅ-qºÛ-ZÛm-hï¼-¾Å-hôm-Çtï¾-¤Dm-HÛ-¤Û-¿S-Vïh-GbôP-‚Å-»ôh-q-Gž-zÁh-‚Å-»ôh-q-hP- ¤ï-¤hº-zMz-¤Dm-mÛ- ¤ï-ÅÞjË-HÛÅ-zbP-qºÛ- Ç~Û-¾×¾-ŸïÅ-qºÛ-¤Û-hï-»Ûm-q-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-GÅÞPÅ-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།