ÍÛÅÛ-¼ï¾-hP-q×ï-¾ïÅÛ-=Ûm-z¼-IôÅ-¤ô¾-»ôP-Mã¼-M-mG-mÅ-ºGm-ºDÞ¼-Vïm-qô-¾ïm-Mãü


2006-12-12
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-hˆÛ¾-Á¼-»Þ¾-Iâ- ÍÛÅÛ-¼ï¾- hP- q×ï-¾ïÅÛ-=Ûm- z¼-HÛ-¯ôh-½‰ôGÅ-Åï¾-fzÅ-fh-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-z¼-IôÅ-¤ô¾-»ôP-Mã¼-ºGm-ºDÞ¼-HÛ-xG-¾Å-GmP-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG hï-»P-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ÍÛÅÛ-¼ï¾-hP-q×ï-¾ïÅÛ-=Ûm-HÛ-Vz-ÆÛh-¤Û-ÇoºÛ-z¼-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞ-mÅ-ZÛm-GÅÞ¤-¼ÛP-M-mG-bà-¿Ëm-º²ô¤Å-IôÅ-¤ô¾-ŸÛG-Gô-OÛG-GmP-GÛ-»ôh-TÛPü hï-¼ÛP-M-mG-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q- VÛm-;ôP- »ÛÅ-M¾-Å-qï-TÛP-hÝ-ºV¼-Tm-HÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-¾ü ÍÛÅÛ-¼ï¾-hP-q×ï-¾ïÅÛ-=Ûm-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-ŸÛ-zhïºÛ-Vïh-hÝ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±z-z¼-HÛ-IôÅ-¤ô¾-mP-ÍÛÅÛ-¼ï¾-HÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-¸Þ¼-q- »ô-ÅÛ-Ç~ï-¾Ûm- hP-q×ï-¾ïÅÛ-=Ûm-HÛ-„Àôm-Vïm-¸Þ¼-q-GZÛÅ-±ôGÅ-zT¼-GmP-GÛ-»ôh-q-hPü M-mG-xôGÅ-mÅ-»Þ¾-Iâ-hï-GZÛÅ-mP-ŸÛ-zhï-Cæm-fzÅ-ˆÛ-Vïh-hÝ-¿ËG-zŤ-n¤-hG-GÛ-ÇKô-mÅ-Mz-Bô¼-ŸÝ-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-zÁh-»ôh-q-¼ïhü h-hÝP-VÛm-;ôP-»ÛÅü M-mG-xôGÅ-mÅ-qï×-¾ïÅÛ-=Ûm-hP-ÍÛÅÛ-¼ï¾-IôÅ-¤ô¾-Gô-OÛG-GmP-z-fïPÅ-hP-qô-»Ûm-q-hPü M-mG-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-ÍÛÅÛ-¼ï¾-hP-q×ï-¾ïÅÛ-=Ûm-GZÛÅ-;¼-¤²º-IôGÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-º±ô¾-fzÅ-hP-xôGÅ-GZÛÅ-;ºÛ-mP-ŸÛ-zhï-Cæm-fzÅ-ÅÞ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝ-GÛ-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü M-mG-GÛ-M¾-uÛºÛ-ÇÀôz-GZï¼-DP-GÛ-hˆÛ¾-Á¼-»Þ¾-IâºÛ-Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-M-¤Û-¼ÛGÅ- Gݺô-ÁÛm-;P- »ÛÅ-GÅÞP-mü h-¼ïÅ-ˆÛ-IôÅ-¤ô¾-hï-mÛ-w¾-Vï¼-hrh-GŸÛºÛ-ºwï¾-¼Û¤-ŸÛG-»Ûm-q-hPü M-mG-xôGÅ-mÅ-»Þ¾-Iâ-hï-GZÛÅ-ˆÛ-h;º-½‰ôGÅ-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-ºGm-ºDÞ¼-Vïm-qô-ŸÛG-¾ïm-MãºÛ-zŤ-„Àô-GbôP-Mã-»ôh-¾ÞGÅ-hGôPÅ-±ß¾-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།