qï¾ïÅÛ-=Ûa-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-Gż-q-ºhï¤Å-zÇ+ôºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-hï-zŸÛm-¹-z-XïÅ-¤ºÛ-mP-Gô-OÛG-‚ïh-Mã-ü


2004-12-26
Share

{}ü üqï¾ïÅÛ-=Ûa-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô- »º-ż-Í-¼-wˇ- ºhÅ-IôP-ÅôP-zºÛ-±z-bà-±ôGÅ-G®ô-Gż-q-ºhï¤Å-zÇ+ôºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-hï-zŸÛm-¹-z-XïÅ-¤ºÛ-±ïÅ- 9ºÛ-ZÛm-Gô-OÛG-‚ïh-Mã-Gbm-ºDï¾-¸Ûm-q-¼ïh- ±ôGÅ-G®ô-Gż-qºÛ-ºôÅ-h¤ÛGÅ-DôPÅ-mÅ- ±ôGÅ-G®ô¼-ºôÅ-ÁôG-fôz-qºÛ-¼ï-z-Vï-ÁôÅ-»ôh-¤Dm- ¤º-¤ÞjË-Í-„ËÅï- HÛÅ-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-qï¾ïÅÛ-=Ûa-HÛ-¤Û-¤P-±ô¼-ºôÅ-zÇkݺÛ-iÛ¾-zOGÅ-GmP-Ç+zÅ- Ⱥ-¤ºÅï- hP- ÍÛÅÛ-¾-¤ÛD-WÛ-ÈjË- ÅôGÅ- qï¾ïÅÛ-=Ûa-HÛ-iG-qôºÛ-OÛG-º²âGÅ-DG-GÛÅ- ÍÛÅÛ-¼ºï¾-HÛ-¤Û-¤P-fôG- ÇÀh-xÛm-iG-qô-hP- ºWÛGÅ-Ç+ݾ- º±ï-zºÛ-‚-uôh-¼ÛGÅ-¡h-hï-ÇtôP-hGôÅ-qºÛ-Ç+ݾ-¿UGÅ-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh- qï¾ïÅÛ-=Ûa-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-Gż-q¼-ºôÅ-ÁôG-ºfôz-Mã-w¾-Vï¼-PïÅ-Gbm-»Ûm-q- ¤º-¤ÞjË-Í-„ËÅï- HÛÅ- qï¾ïÅÛ-=Ûa-HÛ-¤Û-¤P-±ô¼-ºôÅ-zÇkݺÛ-iÛ¾-zOGÅ-hï-¿e¼-GmP-z¼-z¸P-xôGÅ-ˆÛ-¾m-ºhïzÅ-¤±ôm-xÛ¼- ÍÛÅÛ-¼ºï¾-HÛ-xôGÅ-mÅ- qï¾ïÅÛ-=Ûa-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-Gż-qºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-hï-zŸÛm- ¼P-hzP-hP- iP-zhïm-HÛ-fôG-mÅ-Gô-OÛG-hP-¤fÞm-ºHã¼-ŸÝ-Mã-ÍÛÅÛ-¼ºï¾-HÛ-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-DÅ-¾ïm-GmP-»ôh-q-¼ïh- ¤º-¤ÞjË-Í-„ËÅï-HÛÅ-qï¾ïÅÛ-=Ûa-HÛ-¤Û-¤P-±ô¼-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-ºôÅ-zÇkݺÛ-iÛ¾-zOGÅ-GmP-Ç+zÅ- iG-qôºÛ-fzÅ-¾¤-HÛ-fôG-mÅ-qï¾ïÅÛ-=Ûa-HÛ-¤Û-¤P-±ôºÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-Iâz-fÞz-»G-¤ïh-q-mÛ-Gž-qô-¼ïh- P-±ô¼-»ôh-qºÛ-Gh¤-P-GTÛG-qô-hï-mÛ-ŸÛ-z-hï-¼P-¼ïh- iG-qôºÛ-¤±ôm-V-zïh-uôh-zbP-zºÛ-fôG-mÅ-ÍÛÅÛ-¼ºï¾-HÛ-hzP-zNå¼-ºôG-mÅ- qï¾ïÅÛ-=Ûa-zTÛPÅ-z=ô¾-m¤-»P-GbôP-fÞz-ˆÛ-¤-¼ïh- GP-¾GÅ-Ÿï-m- P-±ô-¾Å- ÍÛÅÛ-¼ºï¾-ÇeôzÅ-ÁÝGÅ-Vï-z-¼ïh-TïÅ-Mã-¤±m-Gž-zÁh-GmP-»ôh-q-¼ïh- »Ûm-mºP- 1967 ¾ôºÛ-h¤G-ºFâG-GÛ-XïÅ-ÅÞ- qï¾ïÅÛ-=Ûa-HÛ-Å-V-ÍÛÅÛ-¼ºï¾-HÛÅ-zhG-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-Å-DÞ¾-DG-mÅ- ÍÛÅÛ-¼ºï¾-HÛÅ-xÛ¼-ºfïm-‚ïh-hGôÅ-ŸïÅ-hP-hÝÅ-¤±ßPÅ-qï¾ïÅÛ-=Ûa-HÛ-z®ôm-q-±P-¤-JÀôh-ºIô¾-GbôP-hGôÅ-ŸïÅ-ˆP-V-Aïm-zbôm-bï- ÍÛÅÛ-¼ºï¾-HÛ-GŸÝP-hP-¤Û-¤P-„Àô-wPÅ-‚ãP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།