qï-¾Û-ÅÛ-=m-HÛ-iG-uôh-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-mÅ-¼P-hzP-ºfz-¯ôh-Vïh-Gô-¤±ôm-¾G-zÇe¼-‚ïh-Mã-¤±¤Å-ºWôG-‚ïh-Mã-¤Ûm-¾ÞGÅ-zÁh-ºhÝGü


2004-12-28
Share

{}ü ühˆÛ¾-Á¼-»Þ¾-Iâ-qï-¾ï-ÅÛ-=m-hP-ÍÛ-ÅÛ-¼¾-hz¼-ºDôm-ºFâG-¤±¤Å-ºWôG-»ôP-fzÅ-ÅÞ-xôGÅ-GZÛÅ-ˆÛ-G®ôÅ-M¾-uÛºÛ-PôÅ-mÅ-fzÅ-ÁïÅ-»ôh-LÝ-¯¾-h=âGÅ-‚Å-hP-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¤-¸h-h-¿eºÛ-qï-¾Û-ÅÛ-=m-HÛ-ºGô-ºFÛh-¤ïÈ-¤Þb- Í-z-Åï-¤VôG-mÅ-qï-¾Û-ÅÛ-=m-HÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-ŸÛ-zºÛ-IôÅ-¤ô¾-‚ïh-Mã-G¾-Vïm-qô-»Ûm-q-hP-hïºÛ-Vïh-Gô-¾G-V-zïh-uôh-‚Å-mÅ-¸ÛP-V-ÇÀôP-Mã-¤±¤Å-zŸG-hGôÅ-¾ÞGÅ-qï-¾Û-ÅÛ-=m-HÛ-iG-uôh-Ⱥ-¤-Åï-±ôGÅ-q¼-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-»ôh-¼ïhü ºôm-ˆP-GôP-ŸÝÅ-±ôGÅ-q-hïºÛ-ºGô-ºFÛh-¤ïÈ-¤Þb- ²-ȼ-mÅ-Gb¤-zÁh-Çtï¾-z-ÁÛÍÛ-Wïz-ˆÛ-;- ÍÈ-¼¤-ŸïÅ-qºÛ-Gż-ÁôG-mP-z;ôh-fôm-‚ãP-z¼-¿e¼-mü P-±ôºÛ-±ôGÅ-qºÛ-PôÅ-mÅ-hï-ÇS-¾ô-zŸÛ-zTߺÛ-GôP-qï-¾Û-ÅÛ-=m-HÛ-¼P-hzP-ºfz-¯ôh-Vïh-ÇKï¼-¾PÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-z-hï-m¤-»P-xÛ¼-ºfïm-‚ïh-ˆÛ-¤-¼ïh-¾-hïºÛ-Vïh-Gô-¾G-V-zïh-uôh-‚ïh-MãºP-¤±¤Å-zŸG-GÛ-¤-¼ïïh-TïÅ-zÁh-q-hP-£GÅ-h-¿eºÛ-qï-¾ï-ÅÛ-=m-HÛ-ºGô-ºFÛh-Í-z-Åï-PôÅ-mÅ-ˆP-qï-¾Û-ÅÛ-=m-¤Û-¤P-GÛ-Dï-wm-¾-zŤ-ÁïÅ-¤ïh-q¼-mÝz-xôGÅ-ˆÛ-GP-ÁïÅ-¾-Zm-ºWôG-‚Å-mÅ-P-±ô-±ôP-zNå¼-‚Å-m-¤Û-ºIÛGÅ-q-¼ïh-¾-IôÅ-¤ô¾-‚ïh-MãºÛ-±z-bà-Gô-¤±ôm-zïh-uôh-‚Å-q-»Ûm-m-wm-fôGÅ-Vï-z-»ôh-¼ïh-TïÅ-zÁh-q-GP-¿e¼-qï-¾Û-ÅÛ-=m-iG-uôh-±ôGÅ-qºÛ-PôÅ-mÅ-¤Þ-¤fÞh-mÅ-iG-uôh-ˆÛ-fôG-mÅ-ºfz-¯ôh-‚ïh-Mã-»Ûm-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།