qa-Vïm-VßP-ÆÛh-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-hGÝP-IPÅ-18¾-wïzÅ-ˆÛ-»ôh-qü


2007.04.22

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ- qm-Vïm-Ç+Ý-yïP-zTß-qºÛ-»P-ÆÛh-ºyâ¾-z-¤ïh-q¼-PôÅ-º²Ûm-¤²h-qºÛ- qm-Vïm-VßP-ÆÛh-¼Ûm-qô-Vï- hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ- 25ºÛ-ZÛm-hGÝP-IPÅ- 18 ¾-wïzÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-DôP-hGÝP-¾ô- 6 ¾-wïzÅ-qºÛ-Ç+zÅ-mÅ-z¸ÞP-h-z¼-hGÝP-¾ô- 12 ¼ÛP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-GÛÅ-z¸P-z®ôm-ºôG-bà-zŸG-Çeï- º²¤-JÀÛP-mP-GÛ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-hGÝP-¾ô-VßP-ÁôÅ-IÅ-ÁÛG-VGÅ-»ôh-q-¼ïh- º²¤-JÀÛP-GÛ-M¾-Dz-¤P-qôºÛ-GŸÝP-hP- IôÅ-±ôGÅ- ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-G®ôÅ-qÅ- ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-q-»ôh-hô-TôG-GÛÅ- qm-Vïm-VßP-ÆÛh-¼Ûm-qô-Vï-z¸P-z®ôm-ºôG-mÅ-JÀôh-z=ô¾-GbôP-hGôÅ-ŸïÅ-¾Å-ºGݾ-hP-ºzôh-O-ºi-¤Ûm-HÛ-fôG-mÅ-M-mG-GŸÝP-¾-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-ˆP- qm-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-¾-ºIô-z-¤ÛºÛ-¼P-zŸÛm-¿Ëm-BïÅ-ˆÛ-¼P-hzP-vôh-Mã-hP- z¸P-z®ôm-ºôG-mÅ-JÀôh-z=ô¾-GbôP-Mã-¿e-ŸôG-Ÿ¾-¤W¾-®¤-»P-ŸÝ-¼Þ-¤-zTßG-qºÛ-Gmh-hôm-¾-zdïm-mÅ- h-V-¼Ûm-qô-VïºÛ-Ç+Ý-G¸ÞGÅ-ˆÛ-ºyôh-zŸïh-fh-zôh-¤Û-n¤Å-ˆÛÅ-¤-¸h-ºIô-z-¤ÛºÛ-¼P-hzP-¾-GTïÅ-qºÛ-¤Û-n¤Å-„Àô-º±zÅ-Bï-zºÛ-GmÅ-zz-ºôG-bà-GmÅ-zŸÛm-q-¼ïh- GmÅ-±ß¾-hï-¿e¼-»P-¼Ûm-qô-Vï-JÀôh-z=ô¾-GbôP-hGôÅ-ŸïÅ-¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ- 25ºÛ-ZÛm- hqï¼-m- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-¾-GmÅ-qºÛ-zôh-¤Û-n¤Å-hP- zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-n¤Å-ˆÛÅ- M-mG-GÛ-GŸÝP-±z-¤hÝm-hÝ-ŸÛ-zºÛ-¾Å-ºGݾ-z¯¤-Mã-»Ûm-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎