VßP-ÆÛh-qa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-zôh-mP-¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-ºƒÛP-¾-wïzÅ-ˆÛ-»ôh-qü


2007-07-31
Share

{}ü üzôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-PôÅ-º²Ûm-GmP-zºÛ-;Ým-G¸ÛGÅ-qa-Vïm-¼Ûm-qô-VïºÛ-»P-ÆÛh-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-zôh-mP-¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-ºƒÛP-¾-wïzÅ-mÅ-zŸÝGÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-M-mG-GÛ-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛP-È-Gż-¾Å-DP-GÛÅ-zB¼-hÝ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝG-ü Zï-ÇSôm-xÛ-¹-zhÝm-qºÛ-±ïÅ- 28 ZÛm-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-ˆÛ-=âºÞ-ŸÛ-GŸôm-q-zôh-¼ÛGÅ-ZÛ-¤-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ˆÛÅ-qÛ-TÛP-hÝ-zT¼-zŸÝGÅ-xÛ-M¾-HÛ-Gż-ºGôh-q-DG-TÛG-zôh-¼P-¿YôPÅ-ÅÞ-wïzÅ-mÅ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-mP-hÝ-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-ZÛ-¤-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ˆÛÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-¿Ëm-hÝ-IôÅ-¤ô¾-HÛ-ÇKô-¤ô-xï-»ôh-q-hP- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-PôÅ-º²Ûm-GmP-zºÛ-qa-Vïm-¼Ûm-qô-VïºÛ-¤VôG-GÛ-Ç+ô¼-Gż-ºGôh-qºÛ-iÛ-z¼-¾m-ºhïzÅ-GmP-ºhÝG-ü Gmh-hôm-hïºÛ-Ç+ô¼-M-mG-GÛ-ÁÛP-È-Gż-¾Å-DP-GÛÅ-xÛ-¹-zhÝm-qºÛ-±ïÅ- 31 ZÛm-zB¼-hÝ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-zºÛ-mP- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-PôÅ-º²Ûm-GmP-zºÛ-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-GÛÅMãm-¿Ëm-º±ô-z-zBï¾-Mã-¾Å-¸P-¸ÛP-¤Û-»ôP-z-fÞGÅ-¼ï-GmP-z¼-PôÅ-¾ïm-Mz-Bô¼-GmP-Mã-»Ûm-q-hP- DôP-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-mP-GÛ-¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-ºƒÛP-mÅ-ÇÀôz-GZï¼-GmP-mÅ- zôh-mP-º±¼-¾ôPÅ-‚ïh-zŸÛm-q-»Ûm-q-hP-DôP-GÛ-Çtäm-¤Vïh-DG-TÛG-ÇÀôz-I-wïzÅ-zŸÛm-q-hP-D-ÁÅ-¾Å-;¼-ŸÝGÅ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG-ü h-¼ïÅ-ˆÛÅ-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-ˆÛ-zôh-¼ÛGÅ-hqôm-¼ÛGÅ-ZÛ-¤-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ˆÛÅ-GÅÞPÅ-q-hï-M-mG-GÛÅ-z®m-ºFÛh-‚Å-q-mÅ-z¸ÞP-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-ºIï¾-zXôh-D-Gž-ÁôÅ-hï-»Ûm-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།