M-G¼-GŸÝP-mÅ-M-¤±ôºÛ-mP-zB¼-hÝ-Å-»ô¤-Mz-mÅ-M-¤±ô-MÅ-mÅ-¡-½ÀzÅ-ˆÛ-ºWÛGÅ-q-»ôP-ÆÛh-qºÛ-Zïm-zl-zbP-zü


2004-12-30
Share

{}ü ühï-¼ÛP-M-G¼-GŸÝP-mÅ-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-¤±ô-D¼-GmÅ-qºÛ-»Þ¾-¤Û-n¤Å-¾-M-¤±ôºÛ-mP-zB¼-hÝ-Å-»ô¤-Mz-mÅ-M-¤±ô-MÅ-mÅ-¡-½ÀzÅ-ˆÛ-ºWÛGÅ-q-»ôP-ÆÛh-qºÛ-Zïm-zl-zbP-z¼-zdïm- ¤Û-¤P-ÇeôP-yG-¤P-qô-¼P-GÛ-Å-DP-Å-GŸÛÅ-zŸG-mÅ-Å-V-¤fô-ż-Zïm-»ô¾-hÝ-xÛm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸGü hï-»P-±ßºÞ-mÙ-©Û-ŸïÅ-qºÛ-Å-»ô¤-¾Å-‚ãP-zºÛ-º‚ãP-zºÛ-Aïm-Pm-±zÅ-Vï-hï-‚ãP-zºÛ-XïÅ-ÅÞ-M-G¼-mP-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-mÅ-Vïh-º²âGÅ-GmP-zºÛ-²-iG-dôGÅ-ŸÛz-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤Û-ÇoÅ-Å-ºGݾ-Vïm-qô-hïºÛ-XïÅ- M-¤±ôºÛ-mP-Å-»ô¤-VßP-z-DG-GTÛG-Mz-mÅ-Vß-±h-¤fô-¼Þ-ºIô-zŸÛm-qºÛ-Zïm-zl-zbP-GmP-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-ÈôP-;ôP-G®ßG-¾G-ÇÀôz-I-Vïm-¤ôºÛ-Å-»ô¤-dôGÅ-ŸÛz-¾Å-DP-GÛ-¤DÅ-hzP- WïÅïm-Í-¾Û- ŸÝ-zÅ-GÅÞP-q¼-GŸÛGÅ-m- Å-»ô¤-VßP-z-hï-±ôºÛ-ºGݾ-±h-mÛ-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-Mz-qºÛ-Å-»ô¤-hï-¾Å-¿kz-ÇeôP-yG-GÛ-ÁÝGÅ-VßP-z-»ôh-ÇezÅ- hïÅ-w¾-Vï¼-±ßºÞ-mÙ-©Û-ŸïÅ-qºÛ-M-¤±ôºÛ-¡-½ÀzÅ-ˆÛ-ºWÛGÅ-q-Gż-q-ŸÛG-z¸ô-ÆÛh-ˆÛ-¤-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-zŸGü ¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-M-¤±ôºÛ-ºôG-Å-»ô¤-Vïm-¤ô-Mz-Å-hïºÛ-Zï-ºFÛÅ- ÍÛm-^ô-aï-ÁÛ-»ºÛ-¤±ô-JÀÛP- ÅÞ-¤-b-¼º- ŸïÅ-qºÛ-M-¤±ôºÛ-mP-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-Å-»ô¤-ºGݾ-±h-Vï-VßP- ¤ïG-mÙÛ-=â^- ŸïÅ-q-5 hP-IPÅ-VßP-7®¤-Mz-»ôh-q-hP- ºz¼-¤-hP- fºï-¾ïm-^Û-ˆÛ-xôGÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-M-¤±ôºÛ-mP-¾ºP-zB¼-hÝ-Å-»ô¤-Mz-qºÛ-±ô¼-z-‚ãP-zŸG- hï-zŸÛm-±ßôh-16®¤-GôP-M-G¼-HÛ-¤±ô-JÀÛP- aÛ-Dô-„˺¼- mP-Å-»ô¤-ºGݾ-±h-Vï-VßP-5 hP-IPÅ-VßP-8mÅ-6z¼-Mz-»ôh-Ç+ô¼-Í-¼ÛºÛ-Å-GÁÛÅ-¼ÛG-qºÛ-ŸÛz-ºWâG-DP-mÅ-GÅÞP-zŸG-ü GP-¿e¼-hï-¼ÛP-M-G¼-GŸÝP-mÅ-M-¤±ôºÛ-Zï-ºFÛÅ-ÅÞ-GmÅ-qºÛ-¤Û-¤P-n¤Å-¾-M-¤±ô-mÅ-¼ÛP-±h-uÛ-¾ï-¤Û-‡¼-GZÛÅ-®¤-HÛ-ż-Çkôh-hGôÅ-qºÛ-Zïm-zl-zbP-GmP-zŸG-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།