qï-¼Û-ÅÛºÛ-IôP-Çkï-¾Å-DÞPÅ-hP-¯ïh-ºIm-qÅ-M-mG-¾-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-ºV¼ü


2008-04-03
Share

{}ü üqï-¼Û-ÅÛºÛ-IôP-Çkï-¾Å-DÞPÅ-hP-ü ¯ïh-ºIm-q-DG-TÛG-mÅ-M-mG-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GmÅ-ÇePÅ-¾-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-ºV¼-»ôh-ºhÝGü w×-¼m-ÅÛºÛ-PôÅ-mÅ-º²¤-JÀÛP-GÛ-Å-xôGÅ-G-ºi-ŸÛG-»Ûm-mºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-hGôÅ-Mã-G¾-Vïm-qô-z¯ÛÅ-ˆÛ-»ôhü hï-ºi-»Ûm-hÝÅ-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-HÛ-hq¾-ºz¼-hï-zŸÛm-w×-¼m-ÅÛºÛ-M¾-Å-qï-¼Û-ÅÛºÛ-mP-ºEï¼-»ôP-zºÛ-Ç+zÅ-IôP-Çkï-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-ÇeïP-ü ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-Mz-Bô¼-HÛ-n¤-q-¤±ôm-Vïh-yïh-h¼-ŸÛG-ºx¼-Mã-»Ûm-ŸïÅ-IôP-Eï¼-uÛ-Ez-„˼i-¼ïmi- iï-¾-môÅ-D-Å-hq¾-ºz¼-ºEï¼-źÛ-¾¤-zMãh-Ç+ô¼-Gž-zOGÅ-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-GÅÞPÅ-»ôh-ºhÝGü hï-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-ºWâ-iô-ŸïÅ-qºÛ-¯ïh-¤ôºÛ-¯ïh-ºIm-q-iï-¶Ûi- iâ-¾ôi-mÅü hq¾-ºz¼-ºEï¼-¤Dm-¯ïh-ºIm-q-±ôÅ-¬-zXôh-¼P-hzP-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-qºÛ-¤±ôm-dGÅ-ÅÞ- ¾G-q¼-¼Å-ˆÛ-dG-h¤ÛGÅ-zž-Tm-ŸÛG-Hôm-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-ºhÝGü »P-M¾-¤±¤Å-¤ïh-qºÛ-Gż-ºGôh-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛ-PôÅ-mÅ-ˆP-Ç+zÅ-hï¼- Pô-Lô¾-HÛ-n¤-q-zÇeôm-xÛ¼-M-mG-mÛ-º²¤-JÀÛP-mP-mÅ-z®ôm-DP-Vï-ÁôÅ-ˆÛ-M¾-Dz-TÛG-¼ïh-TïÅ-z;ôh-q-hP-ü Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-HÛ-¤±ôm-dGÅ-ºDô¼-¾ô-¿S-Tm-hï¼-¿UGÅ-fG-GÛ-zÇ+ô¼-z-ŸÛG-z¸ô-z;ôh-‚ïh-mÅ-Hôm-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-¾ÞGÅ-±ôGÅ-G®ô-¤-mi-mÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG-q-zTÅ-GP-¿e¼-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-HÛ-hq¾-ºz¼-w×-¼m-ÅÛºÛ-mP-ºEï¼-ºIô-zºÛ-Ç+zÅ-IôP-Çkï-¾Å-DÞPÅ-hP-ü Gż-ºGôh-¤fÞm-±ôGÅü ¯ïh-ºIm-q-zTÅ-±P-¤Å-M-mG-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-¾-Bôm-zXôh-hP-£GÅ-Pô-Lô¾-HÛ-n¤-q-ÁÝGÅ-Vï-zÇeïm-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-ºhÝG-¾-w×-¼m-ÅÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-PôÅ-mÅ-ˆP-M-mG-¾-Gmôm-ÁÝGÅ-Vï-®¤-vôh-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-»P-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།