Í-¼ÛºÛ-mô¼-ÆÛh-iâP-Vï-¤VôG-GÛÅ-M-mG-¾-zôh-hôm-Ç+ô¼-IôÅ-¤ô¾-GmP-Mã-GÅÞPÅ-qü


2008-04-02
Share

zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-±ôºÛ-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-¾-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-‚Å-q¼-Í-¼ÛºÛ-GŸÝP-mÅ-fÞGÅ-±zÅ-Vïm-qô-GmP-zŸÛm-»ôh-ºhÝG

{}üü Í-¼ÛºÛ-mô¼-ÆÛh-iâP-Vï- Èïm-¼Û-qô¾-Åm ¤VôG-GÛÅ-M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôºÛ-¿Ëm-hÝ-zôh-mP-GÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-JÀïP-¤ô¾-GmP-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-mô¼-ÆÛh-iâP-Vïm- Èïm-¼Û-qô¾-Åm- ¤VôG-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-q-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-mÅ-ZÛm-GZÛÅ-¼ÛP-M-mG-mP-GŸÝP-ºƒï¾-º±¤Å-ºiÛºÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-Mã-»Ûm-q-hP-ü Zï-V¼-zôh-mP-zôh-¤Û-±ôÅ-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-fôG-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-‚Å-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-Í-¼ÛºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-M-mG-mP-M¾-hôm-º±¤Å-ºiÛºÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-hÝ-wïzÅ-¤Dm-hP-qô-hï-VGÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü Ç+Ý-ŸzÅ- Èïm-¼Û-qô¾-Åm ¤VôG-M-mG-GÛ-GŸÝP-ºƒï¾-º±¤Å-ºiÛºÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-HÛ-zMãh-¼Û¤-mP-ü M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-ÈàºÞ-TÛm-fôºô-hP-ÆÛh-„Àôm-ºÞm-zTº-Ç~ôºÛ-GZÛÅ-hP-¤W¾-ºyh-GmP-Mã-hP-ü »Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-HÛ-±ôP-hôm-ºƒï¾-zºÛ-Gmh-hôm-fôG-IôÅ-¤ô¾-GmP-Mã-»Ûm-q-¤-¸hü Zï-V¼-zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-±ôºÛ-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-¾-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-‚Å-qºÛ-Gmh-hôm-fôG-Í-¼ÛºÛ-GŸÝP-mÅ-fÞGÅ-±zÅ-Vïm-qô-GmP-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hP-hï-zŸÛm-zôh-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-Ç+ô¼-Gž-zÁh-ŸÝ-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ- ÅÛ-Íïm-zÛ-ÅÛ- ŸïÅ-qºÛ-Gż-ºGôh-qºÛ-zTº-ºiÛ¼-¾m-ºhïzÅ-GmP-»ôh-q-¼ïhüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།