zôh-¼P-z®m-hP-M-G¼-HÛ-ÆâP-Bôz-Vïh-ŸÛ-zºÛ-Gô¤-zIôh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-Mãü


2007.12.31

{}ü üM-G¼-M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-zôh-¼P-z®m-hP-„ÀPÅ-GŸôm-mÝ-ŸïÅ-qºÛ-±ôGÅ-q-hïºÛ-Gô-OÛG-ºôG-GŸôm-BïÅ-ÁïÅ-¼zÅ-±ï-lô¼-¾GÅ-mÅ-D-Å-±ïÅ-31 mÅ-z¸ÞP-¿kÛ-¾Û-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-bï-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾-z¼-ŸÛ-zºÛ-Gô¤-zIôh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-Mã-»Ûm-ºhÝGü GôP-ŸÝÅ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-hGôÅ-qºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-hôm-±m-DG-TÛG-»ôh-ºhÝG-qºÛ-DôPÅ-ÅÞü ºV¼-¾ôºÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-M-mG-mP-±ôGÅ-qºÛ-Ç+zÅ-M¾-uÛºÛ-PôÅ-mÅ-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚ïh-Mã-xÛ¼-ºfïm-hGôÅ-¾ÞGÅ-hP-ü º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-hP-ü M¾-uÛºÛ-fôG-mÅ-zôh-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-z¯Û-¤ïh-lôG-¼ô¾-zbP-zºÛ-‚-uôh-¾-¤fº-TÛG-bà-ºGôG-fzÅ-ÅÞ-Mz-Bô¼-»ôP-fzÅü M-mG-GŸÝP-mÅ-z;G-Z¼-hP-z®ôm-zTßG-‚Å-qºÛ-VßP-ÆÛh-qa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-hP-ü ¾Û-fP-væ¾-Ç+Ý-zÇem-º²Ûm-zhï-¾ïGÅ-n¤-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞÅ-qÅ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-n¤Å-JÀôh-z=ô¾-»ôP-fzÅü ¿ËG-q¼-hÝ-M-G¼-GŸÝP-¾-zôh-ˆÛ-Dô¼-»ÞG-ÆâP-Bôz-ˆÛ-Gmh-hôm-fh-M-mG-GŸÝP-¾-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-»ôP-fzÅ-ÅôGÅ-Gmh-hôm-¤P-qô-ŸÛG-GÛ-fôG-M-G¼-¤P-±ôGÅ-¾-Gô-dôG-Çtï¾-fzÅ-hP-ü Mz-Bô¼-»ôP-fzÅ-ÅÞ-h¤ÛGÅ-mÅ-¾Å-ºGݾ-ºhÛ-zŸÛm-Çtï¾-HÛ-»ôh-¾ÞGÅ-±ôGÅ-qºÛ-Gž-zOGÅ-mP-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü h-¿eºÛ-ºV¼-¾Å-ºGݾ-ºhÛ-zŸÛm-ZÛm-IPÅ-zTô-¿S-®¤-ºGô¼-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཡོ་རོབ་ཨོསི་ཊརིཡའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་གིས་བོད་ནང་གི་གཏན་འཇགས་སློབ་གྲྭའི་ཐད་ཤུགས་སྣོན་བསྐྱོན་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཁས་ལེན་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎