¿U¤-Ç+Ý-mïm-ÅÛ-qï-¾ô-ÅÛ-mÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-ZÛm-¤ô¼-GÅÞP-ºyÛm-ŸÛG-GmP-ºhÝG


2006-12-09
Share

{}ü üfïPÅ-XïÅ-¤ºÛ-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºôG-¤ºÛ-±ôGÅ-G®ô¼-PïÅ-q-¿U¤- mïm-ÅÛ- qï-¾ô-ÅÛ-¤VôG-GÛÅ-M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-ZÛm-¤ôºÛ-hÝÅ-im-HÛ-ZÛm-»ôPÅ-Ez-GÅÞP-ºyÛm-ŸÛG-GmP-»ôh-q-hïºÛ-mP- ZÛm-¤ô-ºhÛ-mÛ- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-¾-mô-Ç~ï¾-ŸÛ-zhïºÛ-‚-hGº-wÞ¾-bï-¾ô-Pô-zTß-zhÝm-ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-±ÛGÅ-ÁÛm-bà-¼m-q-ŸÛG-ˆP-»Ûm-q-¼ïh-ŸïÅ-hP- GÅÞP-ºyÛm-hïºÛ-mP-¤Þ-¤fÞh- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-mÅ-zôh-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-Gmh-hôm-ºhÛ¼-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-mÅ-hô-ÇoP-‚ïh-hGôÅ-q-ŸÛG-bà-z¸ôÅ-GmP-»ôh-TÛP- M-mG-GÛ-hzP-zNå¼-ºôG-zôh-¤Û-ºzÞ¤-yG-¤P-qôºÛ-±ï-ÆôG-zÁô¼-»ôh-q¼-¤-¸h- h-hÝP-»P-zôh-¤Û-±ô¼-¼P-GÛ-ºhôh-¤ôÅ-¿e¼-VôÅ-xôGÅ-hP-Vz-ÆÛh-ˆÛ-n¤-ºHã¼-Çeôm-MãºÛ-¼P-hzP-¤ïh-q¼-zdïm- 7GôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-mÅ-M-mG-GŸÝP-hP-ºƒï¾-¤ô¾-z¸P-qô-ŸÛG-º‚ãP-Vïh-M¾-uÛºÛ-Mz-Bô¼-»ôP-zºÛ-ºzôh-zÇ+ݾ-GmP-zŸÛm-»ôh-TÛP- P-±ô-»P-Å-»Û-Gô-¾ºÛ-ÇeïP-GÛ-¤Û-Åï¼-ŸÛG-»Ûm-ÇezÅ- M-¤Û-hP-zôh-¤Û-±ôºÛ-¼P-hzP-GÛ-hôm-hÝ-P-±ôºÛ-ºzh-z¯ôm-»P-ÇS¼-¾Å-¿ËG-q-ŸÛG-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG- M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-ZÛm-¤ô-hï-mÛ-ÅP-ZÛm-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤-Çeï- xÛ-¹-zTß-GZÛÅ-qºÛ-±ïÅ- 10 ZÛm-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-GÛ-»ôh-TÛP- ¿U¤- mïm-ÅÛ- qï-¾ô-ÅÛºÛ-GÅÞP-zÁh-ˆÛ-mP- ZÛm-¤ô-ºhÛ¼-Í-¼ÛºÛ-M¾-Dz-ºhÛ-z®ßGÅ-Ç+zÅ-ˆÛ-©PÅ-GŸÛºÛ-¿e-Iâz-DG-im-q¼-‚Å-bï- º²¤-JÀÛP-Eôm-»ôPÅ-ˆÛ-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-h¼-Çtï¾-hP-ÆâP-Bôz-‚-MãºÛ-Vôh-Åï¤Å-zdm-hÝ-GbôP-MãºÛ-hÝÅ-±ôh-ŸÛG-»Ûm-q-GÅÞPÅ-»ôh-q-hP- ¿ËG-q¼-hÝ-DôP-GÛÅ- ÍwË-¼Û-;ºÛ-^¼-wËà¼-¤Pº-DÞ¾-mP-¤Û-¼ÛGÅ-¯-¤ïh-z¸ô-zºÛ-GhÝG-¯çz-ˆÛ-‚-uôh-ºGôG-fzÅ-hP- M-mG-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-h¼-Çtï¾-GbôP-fzÅ- hï-zŸÛm-»¼-MÅ-ºIô-zŸÛm-qºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-mP-GÛ-hzÞ¾-wôPÅ-hP-mh-»¤Å-ˆÛ-h;º-P¾-DG-Åï¾-fzÅÅôGÅ-ˆÛ-Vïh-¾Å-hôm-Çtï¾-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-ŸïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།