h‚Ûm-»Þ¾-hÝ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-±ô¼-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-¾-Pô-Lô¾-‚Å-VôG-qü


2005.11.08
protest-in-london-150b.jpg
h‚Ûm-»Þ¾-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝü

{}ü üh‚Ûm-WÛºÛ-M¾-¤ô- Íï-¾Û-²Û-Ç~ïf- ¤VôG-GÛÅ-GŸÝP-ºƒï¾-Ghm-ŸÝ-wÞ¾-z-¿e¼- h‚Ûm-WÛºÛ-M¾-¤ô-¤VôG-hP-ÆÛh-„Àôm-‡ô-mÙÛ-„Ëï¾ï¼-ÅôGÅ- h‚Ûm-WÛºÛ-GŸÝP-GÛ-VïÅ-¤fôºÛ-hzÞ-FÛh-n¤-q-±ô-hP-¿Ëm-¤W¾-z;º-¤ô¾-GmP-z¼-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-ÈàºÞ-WÛm-bºôÅ-hï-¼ÛP-mÅ-z¸ÞP-ZÛm-ŸGÅ-GÅÞ¤-¼ÛP-h‚Ûm-WÛºÛ-»Þ¾-hÝ-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-GmP-z¼-wïzÅ-ˆÛ-»ôG-¼ïh- h‚Ûm-WÛºÛ-M¾-ż-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-zôh-¼P-hzP-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-qºÛ-ºGm-º²Ûm- Íï-¾Û-Åïm- ¼ï-mô¿`-Åï- »ÛÅ-iÛ¾-zOGÅ-GmP-Gž-¿e¼-m- M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-ÈàºÞ-WÛm-bºôÅ-h‚Ûm-»Þ¾-hÝ-wïzÅ-qºÛ-Gô-Ç+zÅ-hï-z¸ÞP-Çeï- zôh-hôm-ÇÀh-iÛ¾-zOGÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-M-Vï-Çtï¾-Mã-»Ûm-q-¼ïh- DôP-GÛÅ-h¤ÛGÅ-ÅÞ-z;¼-mÅ- M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-GÛÅ- h‚Ûm-WÛºÛ-M¾-¤ô-¤VôG-hP- ÆÛh-„Àôm-‡ô-mÙÛ-„Ëï-¾ï¼-ÅôGÅ-h‚Ûm-WÛºÛ-GŸÝP-GÛ-VïÅ-¤fôºÛ-hzÞ-FÛh-n¤-q-±ô-hP-¿Ëm-¤W¾-GmP-Ç+zÅ- zôh-ˆÛ-¤-ºôPÅ-qºÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-GmÅ-zz-fG-GTôh-GmP-fzÅ-ÇÀh- M-mG-GÛ-ºGô-FÛh-±ôÅ-zôh-hP-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-¿Ëm-hÝ-fh-;¼-z;º-¤ô¾-GmP-hGôÅ-ŸïÅ- h‚Ûm-WÛºÛ-hzÞ-FÛh-±ôÅ- M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-GÛ-fôG-¾-mÝÅ-ÁÝGÅ-¿km-qºÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-fÞz-q-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- 1999 ¾ô¼-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-TP-²ï-¤×Ûm-HÛÅ-h‚Ûm-»Þ¾-hÝ-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-GmP-Ç+zÅ- zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-±ôÅ-zôh-hôm-ÇÀh-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-¯ô¤-Ç+zÅ- Ç+zÅ-hïºÛ-h‚Ûm-»Þ¾-GŸÝP-GÛ-uÛ-zhï-¤Û-ÇoÅ-DôP-±ôºÛ-¾G-q-mÅ-zôh-ˆÛ-M¾-h¼-ºyôG-q-¾-ÅôGÅ-qºÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-fôz-fP-fôG-lôG-µÛÅ-zbP-»P- fïPÅ-ºhÛºÛ-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-ÈàºÞ-WÛm-bºôºÛ-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-Ç+zÅ- zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-±ôÅ-Åô-ÅôºÛ-¾ÞÅ-¾-zôh-¼P-z®m-ŸïÅ-qºÛ-zXôh-‚-ºDôh-qºÛ-Çeôh-fÞP-Hôm-q-ÅôGÅ-ˆÛ-¾¤-mÅ- zôh-hôm-ÇÀh-hÝ-iÛ¾-zOGÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-VôG-GÛ-¼ïh- GP-¾GÅ-Ÿï-m- P-±ôÅ-¼P-hzP-¿km-qºÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-M¾-Dz-TÛG-mP-GmÅ-zŸÛm-q-ÅôP-®P- ¤Û-¤P-¾-¬-zXôh-ˆÛ-¼P-hzP-»ôG-¼ïh-TïÅ-h‚Ûm-WÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-‡ô-mÙÛ-„Ëï-¾ï¼-¤VôG-GÛÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཆེད་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་གཉིས་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་མཇལ་མོལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎