w×Û-¾Û-qÛm-ÅÛ-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-ZÛ-ÈôP-hÝ-±ôP-hôm-ÇÀh-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-GmP-Vïh-wïzÅ-ºhÝG


2007.05.23

{}ü üw×Û-¾Û-qÛm-ÅÛ-HÛ-ÆÛh-º²Ûm- ¿U¤- Gô¾ô-¼Û-»- Í-¼ô-»ô- ¤VôG-GÛÅ-hï-¼ÛP-ZÛ-ÈôP-hÝ-±ôP-hôm-ÇÀh-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-GmP-q¼-wïzÅ-»ôh-q-¼ïh- ZÛ-ÈôP-hÝ-wïzÅ-qºÛ-Ç+zÅ-hï¼- º²¤-JÀÛP-h¤G-Vïm-GZÛÅ-qºÛ-XïÅ-ÅÞ- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-z;ôh-‚ãÅ-ºôG-bà-Gbm-ºzïzÅ-‚Å-qºÛ-ŸÛ-zºÛ-Eh-VôÅ-¿km-qºÛ-ZÛ-ÈôP-GÛ-¯-FÛ¤Å-¾-ÆÛh-„Àôm- ÁÛm-²ô-Í-¡ï- ¤VôG-GÛÅ-Á¼-Íï-Áï-»ºÛ-zhï-ºWGÅ-ˆÛ-GmÅ-zz-ÅôGÅ-hïP-ÅP-GÛ-hGôÅ-hzP-hP-zÇeàm-bï- ZÛ-ÈôP-GÛ-¯-FÛ¤Å-¾-zTôÅ-zNå¼-zbP-Çeï- ZÛ-ÈôP-GÛ-xÛ-ÆÛh-¾PÅ-xôGÅ-Gż-qºÛ-hzÞ-º‚ïh-GmP-z¼- P-±ô-hGº-qô-Ÿï-iG-‚ãP-ŸïÅ-hGº-zÅÞ-ŸÝ-GmP-z-hP-£GÅ- ZÛ-ÈôP-GÛÅ-h-mÅ-z¸ÞP- ¤-ºôPÅ-q¼- º²¤-JÀÛP-GÛ-Vz-ÆÛh-JÀïP-ÇeïGÅ-mP-hq¾-º‚ô¼-¤fÞm-ºƒï¾-®¤-HÛÅ-¤-¸h- ŸÛ-zhï-hP- zhï-ºWGÅ- ÆâP-Bôz-ÅôGÅ- Gmh-hôm-GP-TÛºÛ-fh-¾-hï-ÇS-hP-¤Û-ºi-zºÛ-fï-‚ãÅ-¤P-z-hP-ºGm-ºDÞ¼-Vï-z-zŸïÅ-MãºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-xG-¾ïm-zÇe¼-zºÛ-¼ï-z-ŸÝ-GÛ-»ôh-TïÅ-ˆP- w×Û-¾Û-qÛm-ÅÛ-HÛ-ÆÛh-º²Ûm- ¿U¤- Gô¾ô-¼Û-»- Í-¼ô-»ô- ¤VôG-GÛÅ-ZÛ-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm-¤W¾-ºyh-GmP-Ç+zÅ-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་གཏམ་བརྗོད་དང་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་བསྩལ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་ཐབས་ཇུས་འཆར་འགོད་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པ་སུད་སིར་ཉིན་གཉིས་རིང་འཚོགས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎