wÛ¾ÛÛqÛm-mP-M-mG-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-fôG-iG-Gmôm-‚Å-q-¾-Pô-Lô¾-‚Å-»ôh-qü


2008-04-04
Share

q¼-DÞPÅ->Àâ-ºzÞ¤-z=-ÁÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}üü hï-¼ÛP- wÛ¾ÛÛqÛm »Þ¾-IâºÛ-mP-zôh-¤Û-ÇÀôz-yâG-GTÛG-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-GmP-¤Dm- wÛ¾ÛÛqÛm ¤Û-h¤PÅ-30 M-mG-GÛ-xÛ-ºƒï¾-¾Å-DÞPÅ-¤hÝm-ºhÝ-º²ô¤Å-mÅü zôh-mP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-±zÅ-Vï-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-‚-uôh-¾-Pô-Lô¾-‚Å-»ôh-q-¼ïhü wÛ¾ÛÛqÛm HÛ-M¾-Å- ¤-mÛ-¾- mP-hÝ-»ôh-qºÛ-M-¤ÛºÛ-GŸÝP-±z-DP-¤hÝm-Pô-Lô¾-‚ïh-¤Dm-±ôºÛ-¾G-bà-zôh-¼P-hzP-¼P-z®m-hGôÅ-q-hP-ü zôh-mP-GÛ-zôh-¤ÛºÛ-fôG-M-mG-GÛ-h¤G-hqÞP-GÛÅ-iG-Gmôm-‚ïh-Mã-¤±¤Å-ºWôG-‚-hGôÅ-q-hP-ü zôh-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-z¯Û-z;ݼ-ŸÝ-hGôÅ-ŸïÅ-qºÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¼Å-h¼-ºEï¼-»ôh-q-hP-hïºÛ-mP-zôh-qºÛ-ÇÀôz-yâG-qh-¤-±ï-zdm-¾GÅ-ŸÝ-z-zôh-¤Û-GTÛG-»ôh-q-¼ïhü P-±ô-h-¼ïÅ-M-mG-GŸÝP-±z-DP-¤hÝm-Pô-Lô¾-¾Å-ºGÝÅ-Çtï¾-z-hï-mÛ-zôh-hï-M-mG-mÅ-D-ƒ¾-‚-MãºÛ-Vïh-hÝ-¤-»Ûm-q¼-zôh-mP-ŸÛ-zhï-Cæm-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-ºzôh-Ç+ݾ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-wï-¼m-ÅÛ-Gż-ºGôh-q¼-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü wÛ¾ÛÛqÛm- Zïm-dôG-qÅ-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-‚ïh-¤Dm-fôG-fG-¼ÛP-mÅ-dôGÅ-ŸÛz-‚ïh-q-¾Å-hïºÛ-mP-z;G-ºGôG-‚ïh-q-ÅôGÅ-GmÅ-±ß¾-GP-»P-‚ãP-¤ïh-q-hP-ü hïºÛ-z¼-¾- wÛ¾ÛÛqÛm- mP-hÝ-M-¾¤-fôG-M-mG-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-È-¾¤-ZÛm-¿e¼-zŸÛm-‚ïh-¤Dm-»ôh-q-hP-Dô-±ôÅ-Pô-Lô¾-‚ïh-»Þ¾-G®ô-zô-mÛ-M-mG-GŸÝP-±z-DP-hP- wÛ¾ÛÛqÛm- GŸÝP-hP-»P-mÝz-xôGÅ-qºÛ-M¾-Dz-ˆÛ-GŸÝP-hP-ü ºƒï¾-»ôh-ˆÛ-¾Å-DP-DG-fôG-Pô-Lô¾-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།