¿U¤-ÅÞ-TÛ-z¸P-z®ôm-HÛ-hÝÅ-»Þm-¼ÛP-hÝ-zbP-q¼-wËÛ-¾Û-qÛmÛÅÛ-mÅ-Bôm-zXôh-GmP-ºhÝG


2007.05.29

{}ü üwËÛ-¾Û-qÛmÛÅÛ-GŸÝP-GÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-mÅ- »Þ¾-hïºÛ-¤P-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-hzÞ-ºFÛh-¿U¤-ÍP-ÅP-ÅÞ-TÛ-z¸P-z®ôm-HÛ-hÝÅ-»Þm-¼ÛP-hÝ-zbP-q¼-Bôm-zXôh-GmP-q-hP-£GÅ- DôP-hP-hï-¤Ûm-HÛ-ÆÛh-hôm-HÛ-z®ôm-q-»ôPÅ-µôGÅ-JÀôh-ºIô¾-GbôP-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-»ôh-ºhÝG- hï-»P-wËÛ-¾Û-qÛmÛÅÛ-HÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï- Íï¾-Ç~¼-=ô- ¼ô-¤Þ-¾×ôºÛ-¤±m-fôG-mÅ-Gż-ºGôh-zOGÅ-Gb¤-ŸÛG-Çtï¾-»ôh-q-hïºÛ-mP- ºz¼-¤º¤- ¤»m-¤¼-GŸÝP-GÛÅ-ºz¼-¤-ºhÛ-zŸÛm-¤P-G®ôºÛ-xôGÅ-ÅÞ-zBôh-MãºÛ-DÅ-¾ïm-‚ïh-zŸÛm-hÝ- mô-zï¾-ŸÛ-zhïºÛ-‚-hGº-zŸïÅ-¤Dm-¿U¤-ÍP-ÅP-ÅÞ-TÛ-¤Þ-ºfÞh-z¸P-z®ôm-ºôG-zŸG-MãºÛ-fG-GTôh-hï¼-wËÛØ-¾Û-qÛmÛÅÛ-GŸÝP-mÅ-„Àô-ºHôh-Vïm-qô-GmP-GÛ-»ôh-TïÅ-hP- ¿U¤-ÍP-ÅP-ÅÞ-TÛ-G®ôÅ-qºÛ-ÆÛh-hôm-HÛ-z®ôm-q-n¤Å-JÀôh-ºIô¾-¤-zbP-q-hïÅ- ºz¼-¤ºÛ-GŸÝP-GÛÅ-»Þ¾-hïºÛ-mP-¤P-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-zB¼-GÅô-‚-Mã-hP- ¯ôh-½‰ôG-ºIÛGÅ-ºWGÅ-‚-Mã¼-hôm-h¤-HÛ-ºhôh-„Àô-¤ïh-q-hï-Gž-qô¼-Çeôm-HÛ-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་གཏམ་བརྗོད་དང་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་བསྩལ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་ཐབས་ཇུས་འཆར་འགོད་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པ་སུད་སིར་ཉིན་གཉིས་རིང་འཚོགས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎