M-mG-GÛ-hq¼-q-ŸÛG-mÅ-¼Û-hÐGÅ-G®ôh-ˆÛ-hq¼-µâÅ-¤-z¸ôÅ-q¼-hGôPÅ-Åï¾-ŸÝÅ-qü


2008-02-18
Share

{}ü üM-mG-GÛ-hq¼-q-»ôPÅ-IGÅ-Tm-hP-¿ËG-q¼-hÝ-¾ô-ÁÅ-GôP-zôh-ˆÛ-¼Û-hÐGÅ-G®ôh-¤P-qôºÛ-hq¼-µâÅ-¤-z¸ôÅ-XïÅ-ÅÞ-G¸ïPÅ-dGÅ-fôz-¤Dm-HÛÅ-h-V-hGôPÅ-Åï¾-ŸÝÅ-q-¤-¸h-ºƒï¾-»ôh-Gż-ÁôG-GÛ-¯ô¤-ƒÛÅ-ºGm-º²Ûm-»P-¯-hGôPÅ-ŸÝÅ-hGôÅ-‚ãP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGüü BïÅ-»Þ¾-mP-ÅôG-hP-¼P-¾ô-41¾-ÇÀïzÅ-qºÛ-hq¼-q-¼Û-¤ô-z- ¾ÛºÞ- ¶ïºÛVP- ‚P-Á¼-ÈïºÛ¾ôP-Tm-ŸÛP-Vïm-HÛ-xÛ-iôºÛ-Gż-ÁôG- jË-VÛP-xÛ-iôºÛ-Gż-ÁôG- TïÅ-qºÛ-hq¼-q-‚ïh-Ç+zÅ-ÇeôP-¾-Zï-zºÛ-zôh-ˆÛ-¼Û-G®ôh-Eã-TÛG-¼Û-¾ÛºÛ-ºÞ¼-OÅ-¤-ºiôG-q¼-zÇkh-»ôh-qºÛ-hq¼-»Ûh-hÝ-ºôPÅ-q-ZÛ-ÁÝ-®¤-2006¾ôºÛ-xÛ-¹-iâG-qºÛ-±ïÅ-23ZÛm-hq¼-ºIï¤Å-‚Å-»ôh-q-hP-hï-ZÛm-mÅ-zhÝm-yG-GTÛG-GÛ-XïÅ-ÅÞ-M-mG-mP-zôh-z¼-¼Û-¾ºÛ-¿UGÅ-¾¤-hPôÅ-ÅÞ-ºGô-º²âGÅ-‚Å-q-¼ïh- VÛP-ȺÛ-zôh-ˆÛ-¼Û-¾ÛºÛ-ºIâ¾-ŸÝh-hP-¼Û-hÐGÅ-ŸïÅ-ºzôh-qºÛ-ºi-hq¼-hï-hG-¼Û¤-qÅ-M¾-»ôPÅ-z½‰m-ºyÛm-hP-Gż-ÁôG- i-M-Ço-±ôGÅ-mP-Ez-zOGÅ-È-TP-Vïm-qô-‚ãP-z-ÅôGÅ-ˆÛ-Mã-¤±m-¾-zdïm-mÅ-xÛ-¾ô-2007¾ô-¤WâG-bà-hq¼-q-¾ÛºÞ-¾-M-mG-GÛ-z½‰m-ºyÛm-DP-GÛÅ-G¸ïPÅ-dGÅ-ˆP-fôz-»ôh-ºhÝG ºôm-ˆP-XïÅ-ÅÞ-hq¼-hï-hG-¾-hô-ÇoP-‚ïh-¤Dm-±ôÅ-ŸÛz-ºWâG-‚ïh-Ç+zÅ-hq¼-hï-hG-±P-¤-µâÅ-¤-»Ûm-q-¼-vôh-‚ãP-»ôh-ºhÝG hô-zhG-GÛ-¤f¼-¼Û-hÐGÅ-ˆÛ-hq¼-hï-hG-hïP-hÝÅ-ˆÛ-ºyâ¾-VÅ-ˆÛ-Nå-¯¾-fôG-mÅ-hq¼-ºi-¤Ûm-ÇkïzÅ-GTÛG-bà-OÛG-mÅ-µâÅ-¤-z¸ôÅ-»ôh-q-PôÅ-¾ïm-hP-£GÅ-hGôPÅ-Åï¾-ŸÝÅ-ºhÝG h-¿e-¼P-GmÅ-±ß¾-Gż-hÝ-fôm-q¼-GŸÛGÅ-m- hq¼-hï-hG-¾-ŸÛz-ºWâG-hP-ÇePÅ-º²Ûm-¤-‚Å-qºÛ-Bôm-º²âGÅ-ºôG-GôP-ŸÝÅ-xÛ-iôºÛ-Gż-ÁôG-GÛÅ-¤P-±ôGÅ-¾-hGôPÅ-Åï¾-ŸÝÅ-»ôh-q-¤-¸h-¯ô¤-ƒÛÅ-ºGm-º²Ûm- ¶m-=ôP-»Û- ¯-hGôPÅ-ŸÝÅ-»ôh-ºhÝGüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།