M-G¼-HÛ-;ÁÛ-¤×Û¼-Å-GmÅ-mP-¿U¤-„Ëà-‡ôºÛ-Mz-Bô¼-z-±ôÅ-Pô-Lô¾-Ç+h-ºzôh-‚Å-ºhÝG


2007.12.28

{}ü üq-;Û-ÅÛ-fm-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-¿U¤-„Ëï-m-²Û¼-„Ëà-‡ô-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-zbP-zºÛ-XïÅ- M-G¼-HÛ-;ÁÛ-¤×Û¼-Å-GmÅ-mP-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-¤Û-IPÅ-zM-yG-D-ÁÅ-ˆÛÅ-Fô¤-GŸÝP-hÝ-Pô-Lô¾-Ç+h-ºzôh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-mÅ-Zïm-dôG-q-hP-Pô-Lô¾-z-±ôºÛ-hz¼-GhôP-fÞG-GÛ-ºFâG-¯ôh-‚ãP-»ôh-q-Zïm-dôG-qÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-zŸG hï-»P-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-Hã¼-qºÛ-q-;Û-ÅÛ-fm-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-¿U¤-„Ëà-‡ô-¾-¥-Pm-HÛ-ºhÅ-VôÅ-¤-±ôGÅ-ÇSôm-;ÁÛ-¤×Û¼-HÛ-IôP-Eï¼-ÂÛ-m-G¼-HÛ-Fô¤-GŸÝP-GÛ-±ôP-DP-±P-¤-ÇKô-Mz-mÅ-¤Û-IPÅ-zM-yG-D-ÁÅ-ˆÛÅ-Fô¤-GŸÝP-mP-hôm-bï-P-±ô¼-¼P-hzP-hGôÅ- q-;Û-ÅÛ-fm-FÛ-¾ô¼-zdm-q¼-ÁôG-¸ï¼-zºÛ-Ç+h-ºzôh-OôG-mÅ-Pô-Lô¾-‚Å-»ôh-q-hP-hÝÅ-¤±ßPÅ-Zïm-dôG-qºÛ-fôG-lô-ÅôGÅ-ŸÝÅ-mÅ-Zïm-dôG-q-hP-Pô-Lô¾-z-±ôºÛ-hz¼-wm-±ßm-GhôP-fÞG-GÛ-ºFâG-¯ôh-‚ãP-mÅ- Zïm-dôG-qÅ-¤ÛG-Vß-Áô¼-zºÛ-µÅ-ˆÛ-¤ï-¤hº-Mz-mÅ-Pô-Lô¾-‚ïh-¤Dm-±ô-D-Gbô¼-zbP-»ôh-ºhÝG hï-XïÅ-ÂÛ-m-G¼-mP-»ôh-qºÛ-D-VïºÛ-VôÅ-DP-mP-¥-Pm-HÛ-ºhÅ-VôÅ-±ßGÅ-Çeï-hï-hG-¤WâG-zOÛ¾-zºÛ-XïÅ-Zïm-dôG-q-hP-Pô-Lô¾-‚ïh-¤Dm-hz¼-zB¼-hÝ-ºFâG-¯ôh-‚ãP-»ôh-q-hP-ü hïºÛ-Ç+zÅ-Zïm-dôG-q-DG-TÛG-¾-Pô-Lô¾-z-±ôÅ-lô-ŸÝÅ-mÅ-©Å-Bôm-wôG-»ôh-q-GmÅ-±ß¾-¤fôP-¤Dm-HÛÅ-Íï-qÛºÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-¾-ºIï¾-zXôh-‚Å-zŸG ;ÁÛ-¤Û×¼-Å-GmÅ-Zïm-dôG-¾Å-DP-GÛÅ-h-¿eºÛ-V¼-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-hïºÛ-mP-¤Û-©Å-Bôm-wôG-qºÛ-IPÅ-ºzô¼-ÅôGÅ-GmÅ-±ß¾-ŸÛz-y-ÁïÅ-dôG-‚ãP-¤ïh-q-GÅÞP-zŸG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་མུ་མཐུད་དུ་ཡོ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་བཞིའི་ནང་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་དང་བོད་དོན་ཞུ་སྐུལ་གནང་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎