Ç+zÅ-12qºÛ-z;º-ÁG-¿Ëm-DP-GÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¤Þ-¤fÞh-¤WâG-BôP-GmP-Mã-»Ûm-qü


2006-10-01
Share

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-GmÅ-ºyÛm-iÔ-zÅ-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-HÛ-mP-hôm-¿e¼-m- zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-DP-GÛ-z;º-ºFô¾-GŸÛ¼-z¸ÞP- z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-Ç+zÅ- 12 qºÛ-z;º-ÁG-¿Ëm-DP-GÛÅ-xG-¾ïm-zÇe¼-zºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¾-ºHã¼-z-¤ïh-q¼-¤Þ-¤fÞh-¤WâG-BôP-GmP-GÛ-»Ûm-ŸïÅ- z;º-„Àôm-FÛ-q-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-GÛÅ-D-ÅP-ÇS-iô- Ç+zÅ-14qºÛ-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-DP-GÛ-±ôGÅ-Vïm-fôG-z;º-ÁG-GÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¿YGÅ->ÀôG-GmP-Ç+zÅ-z;º-GmP-»ôh-q-¼ïh- »Ûm-mºP-hGôÅ-G¾-‚ãP-±ï- hGôÅ-hzP-hP-zÇeàm-bï- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-z;º-ÇÀôz-hP- zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-DP-GÛ-ÇÀôz-Çeôm-ºôG- ÆÛh-‚ãÅ-¾-ºHã¼-z-GbôP-Mã¼-fï-±ô¤-¤ïh-TïÅ-Gž-zÁh-GmP-»ôh-q-¼ïh- zôh-¤Û-±ôÅ- DôP-ZÛh- z;º-„Àôm-FÛ-q¼-ÇÀ¼-»P-¤P-¤ôÅ-ºôÅ-ºhï¤Å-‚Å-q-hï-»ÛÅ- DôP-GÛÅ-hzÞ-FÛh-qºÛ-z;º-ÁG-¿Ëm-DP-GÛÅ-ºhÅ-qºÛ-¾ô-5ºÛ-¼ÛP- xG-¾ïm-hÝ-z;¾-zºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-hP-¤²h-ºV¼-DG-¾-¤P-±ôGÅ-ˆÛÅ-Mz-Bô¼-ŸÝÅ-»ôh-q-ºIï¤Å-Çeôm-‚Å-q-¤±ôm-HÛ-»ôh-ÇezÅ- z;º-ÁG-¿Ëm-DP-GÛÅ-h-z¼-xG-¾ïm-zÇe¼-zºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-hP- ¤²h-ºV¼-DG-¾-ºHã¼-z-GbôP-hGôÅ-hôm-G¸ÛGÅ-ˆÛ-¤Û-ºhÝG-TïÅ-ˆP-z;º-„Àôm-FÛ-q-¤VôG-GÛÅ-Ç+zÅ-hï¼-z;º-GmP-»ôh-q-¼ïh- z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-Iâz-‚ºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-DG-ºIâz-Mã¼- zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-DP-GÛÅ-ÇSôm-Vh-ºx¼-Iâ-¤Z¤-ºhïGÅ-hP-Mz-Bô¼-GmP-z¼-fÞGÅ-Xï-Vï-ŸÝ-GmP-z-hP-hÝÅ-¤±ßPÅ- ÇÀh-xÛm- Ç+zÅ-13 qºÛ-z;º-ÁG-¿Ëm-DP-¾ºP-Mz-Bô¼-¤Þ-¤fÞh-GmP-¼ôGÅ-GmP-ŸïÅ- z;º-„Àôm-FÛ-q-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-GÛÅ-D-ÅP-ÇS-iô-ºzôh-Ç+ݾ-»P-ŸÝ-GmP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།