M-mG-GÛ-h¤G-ÁÝGÅ-Wï-Vï¼-ºIô-zŸÛm-q¼-EÛ¤-¤±ïÅ-M¾-Dz-±ôÅ-„Àô-º±z-»ôh-qü


2006-09-22
Share

{}ü üM-mG-hq¾-º‚ô¼-»¼-MÅ-ºIô-zŸÛm-q-¾Å- h¤G-ÁÝGÅ-Wï-Vï¼-ºIô-zŸÛm-q¼-EÛ¤-¤±ïÅ-M¾-Dz-n¤Å-ˆÛÅ-„Àô-º±z-TÛ-Vï-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-M¾-uÛºÛ-zŤ-±ß¾-ºhÝ-¼Þz-GmP-zºÛ-mP-Gž-fôm-‚ãP-ºhÝG hï-»P-M-mG-GÛ-EÛ¤-¤±ïÅ-M¾-Dz-iâG-GÛ-¤Û-¤P-GÛ-zŤ-±ß¾-ºhÝ-¼Þz-‚Å-qºÛ-mP- ZÛ-ºôP-q-hP-M-¤Û-GZÛÅ-wm-±ßm-ÇkP-¸ÞG-‚ïh-zŸÛm-q-¿e¼- M-G¼-z-hP-q;ÛÅÛ-bm-GZÛÅ-ˆÛ-¤Û-¤P-»P-wm-±ßm-ÇkP-¸ÞG-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- »P-M-¼ÛGÅ-¤Û-¤P-¾-ºiÛ-z-‚Å-qºÛ-DôPÅ-mÅ-¤Û-zTß-mÅ-zMh-ˆÛÅ-ZÛ-ºôP-GÛÅ-M-mG-¾-hï-ÇSôm-h¤G-Vïm-GZÛÅ-qºÛ-Ç+zÅ-z®m-Gmôm-‚Å-q¼-hGôPÅ-Åï¾-ºhôh-„Àô-±Û¤-q-¤-‚Å-qºÛ-zŤ-±ß¾-z¸ÞP-GÛ-»ôh-q-¼ïh- »P-M-G¼-z-n¤Å-ˆÛÅ-zŤ-±ß¾-ºhÝ-¼Þz-‚Å-qºÛ-mP- º‚ãP-ºHã¼-HÛ-¾ô-Pô-50 mP-±ßh-Í-¼Û-¾Å-M-mG-ÇeôzÅ-ÁÝGÅ-Vï-z¼-ºHã¼-HÛ-»ôh-qºÛ-zŤ-±ß¾-z¸ÞP-¤Dm-zM-V-65 ¾ôm-»ôh-TÛP- M-mG-GÛ-hq¾-º‚ô¼-GôP-¤fô¼-ºIô-zŸÛm-q¼-EÛ¤-¤±ïÅ-M¾-Dz-±ôÅ-„Àô-º±z-ym-zÞ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-ˆP- M-mG-GÛ-iG-qôºÛ-ÇeôzÅ-ÁÝGÅ-Wï-Vï¼-ºIô-zŸÛm-q¼-EÛ¤-¤±ïÅ-M¾-Dz-»ôPÅ-ˆÛÅ-„Àô-º±z-Vïm-qô-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-M-mG-¤Û-¤P-zM-V-95 »ÛÅ-M-mG-GÛ-iG-qôºÛ-ÇeôzÅ-ÁÝGÅ-Wï-Vï¼-ºIô-zŸÛm-q¼-»Ûh-Ǩôm-Vïm-qô-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- M-h;¼-mG-GZÛÅ-hz¼-hï-ÇSôm-xÛ-¾ô-1962 ¾ô¼-h¤G-ºFâG-‚ãP-»ôh-q-hP- xôGÅ-¤±ßPÅ-M-G¼-hP-q;ÛÅÛ-bm-GZÛÅ-hz¼-h¤G-ºFâG-¾m-GÅÞ¤-‚ãP-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།