»ï-ÁݺÛ-„À-Vïm-q×ôz-mÅ-&GôP-Å-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-GmP-ºV¼-»ôh-ºhÝG


2007.10.31
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
&G

&G

{}ü ü¼ÛP-¤Ûm-xÛ-¹-12qºÛ-mP-»ï-ÁݺÛ-„À-Vïm- q×ôz-Ç~ï-mï-^ÛG- zTß-iâG-q-¤VôG-GÛÅ-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-Mãh-ˆÛ-Ghm-Å- ¶ï-‡Û-;m-hÝ-zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-GmP-ºV¼-»ôh-Ç+ô¼- D-Å-ÍÛ-‡-¾Û-»Þ¾-HÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DG-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝGü »ï-ÁݺÛ-„À-Vïm-qôq-¤VôG-GÛÅ-zôh-ˆÛ-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-q-»Ûm-m- ¶ï-‡Û-;m-hP-M-mG-hz¼-HÛ-ºƒï¾-z¼-h;º-½‰ôG-»ôh-q-hï-hG-Wï-ÇkÝG-bà-ºIô-ÆÛh-Mã-»Ûm-q-¼ïhü Zï-hÝÅ-ºW¼-¤-mÛºÛ-G®ô-º²Ûm-¿U¤- Íïm-Wï-¾- ¤×¼-;ï¾- ¤VôG-hP-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm- WôWï-^z-¾Þ-Ç~ä-Áï- zTÅ-ˆÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-q-hï¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Bôm-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-»ôh-q-¼ïhü ÍÛ-‡-¾ÛºÛ-Íïq-;ô¤- hP- Ím-ÅÐ- Gż-¾Å-DP-GZÛÅ-mÅ- ¤ÛP-ºhôm-¤-GmP-zºÛ- ¶ï-‡Û-;m-HÛ-Gż-ºHã¼-fôm-DÞPÅ-DG-¾ÞP-ºiïm-GmP-hôm-¿e¼-mü „À-Vïm-qôz-¤VôG-GÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-xÛ-¹-12qºÛ-±ïÅ-13ZÛm-¤W¾-ºyh-ŸÝ-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-GmP-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü »ï-ÁݺÛ-„À-Vïm- qôz-Ç~ï-mï-^ÛG- zTß-iâG-q-¤VôG-GÛÅ-¾ô-GTÛG-GôP- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-GmP-»ôh-mºP.ü ¶ï-‡Û-;m-GŸÝP-PôÅ-mÅ-hï-mÛ-Ç+Ý-ÇKï¼-HÛ-¤W¾-ºyh-ŸÛG-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-q-hP.ü Ç+zÅ-hïºÛ-¤W¾-ºyh-Ç+ô¼-HÛ-ŸÛz-yºÛ-GmÅ-±ß¾-Gž-zÁh-GmP-¤ïh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོའི་ནང་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་གསལ་བོར་བཀོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎