ÈôP-;ôP-GÛ-»ï-ÁݺÛ-ÇÀôz-hqôm-HÛ-hGôPÅ-ŸÝ-hï¼-q×ôz-¤VôG-GÛÅ-Ÿ¾-zŸïÅ-GmP-¤ïh-q-¼ïh-


2007-03-21
Share

{}ü üÈôP-;ôP-mP-»ôh-qºÛ-»ï-ÁݺÛ-ÇÀôz-hqôm- W×ô-Åïw×-=ïm- »ÛÅ-»Þ¾-hïºÛ-mP-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-ÇÀôz-hqôm-fÞGÅ-ºGm-zŸïÅ-Mã-¤±¤Å-ºWôG-‚Å-mÅ-M-mG-hP-»ï-ÁݺÛ-Gm¤-zhG-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-hôm-fôG-mÝÅ-ÁÝGÅ-Vï-®¤-Çeôm-MãºÛ-hGôPÅ-Ç+ô¼-ŸÝÅ-ˆP-hïºÛ-fôG-»ï-ÁݺÛ-„À-Vïm- q×ôz- ¤VôG-GÛÅ-Ÿ¾-zŸïÅ-GmP-¤ïh-q-¼ïh- hï-»P-»ï-ÁݺÛ-„À-Vïm-q×ôz-¤VôG-GÛÅ-ÇÀôz-hqôm-=ïm-¾-xG-ƒÛÅ-ŸÛG-GmP-»ôh-q-hïºÛ-mP-h-»ôh-»ï-ÁݺÛ-ÇÀôz-hqôm-HÛ-¾Å-ºGm-hïºÛ-fôG-M-mG-hP- »ï-ÁݺÛ-Gm¤-zhG-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-dïm-GmÅ-¶ï-=Û-Dïm-hz¼-HÛ-ºƒï¾-zºÛ-Gmh-hôm-fôG-xG-¾Å-G-¼ï-GmP-ˆP-ºIÛGÅ-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-z;ôh-GmP-»ôh-q-»ï-ÁݺÛ-„À-Vïm-qô×z-¤VôG-GÛÅ-GŸÝP-ºƒï¾-¾Å-hôm-DP-mÅ-Gž-Çeôm-GmP-»ôh-q-¼ïh- xÛ-¾ô-1951¾ô¼-M-mG-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qÅ-M¾-Dz-ˆÛ-hzP-zNå¼-‚Å-bï-»ï-ÁݺÛ-Gm¤-zhG-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-DG-M-mG-GŸÝP-xôGÅ-ˆÛ-z;º-ºôG-bà-GmÅ-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-q-z¸ôÅ-ˆP-»ï-ÁݺÛ-„À-Vïm-q×ôz-¤VôG-GÛÅ-G®ô-FÛh-ºôG-»ï-ÁݺÛ-Gm¤-zhG-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-dïm-GmÅ-¶ï-=Û-Dïm-G®ô-zô¼-Hã¼-zºÛ-M-mG-mP-GÅP-zºÛ-fôG-mÅ-»ï-ÁݺÛ-Gm¤-zhG-GÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-XïÅ-ºƒPÅ-q-¤Û-IPÅ-Å-»-GZÛÅ-®¤-»ôh-q-¼ïh-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།