wô-ƒP-qô-b-¾ºÛ-ÆâP-Bôz-¾Å-hôm-¾-Åï¤Å-±z-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-¾-hGG-¾ïm-‚Å-ºhÝG


2007-07-20
Share

{}ü üzôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-ˆÛ-wô-ƒP-qô-b-¾ºÛ-ºGm-º²Ûm-ŸÛG-mÅ-Gb¤-zÁh-ŸÛG-GmP-bï-ü Zï-hÝÅ-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ÇÀôz-GÅô-hP-±m-¼ÛG-¿Ëm-DP-mÅ-GÅÞPÅ-qºÛ-zôh-mP-GÛ-wô-ƒP-qô-b-¾ºÛ-ÆâP-Bôz-¾Å-hôm-¾-Åï¤Å-±z-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-hï-±ô-zhïm-q-»Ûm-qºÛ-DÅ-¾ïm-‚Å-¤ïh-q-¼ïh-ºhÝG hïºP-¹-z-ÇSôm-¤-hïºÛ-mP-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-GôP-ŸÝÅ-±ôGÅ-q-hïºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ŸÛG-GÛ-fôG wô-ƒP-qô-b-¾ºÛ-ÆâP-Bôz-¾Å-hôm-HÛ-GmÅ-ÇePÅ-¾-Åï¤Å-±z-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-z;º-¤ô¾-‚ãP-»ôh-q-¤-¸h-ü PïÅ-q¼-hÝ-ºV¼-GŸÛ-¿km-qºÛ-ÇKô-mÅ-wô-ƒP-Z¤Å-GÅô-hP-¼ÛG-GŸÝP-ÆâP-Bôz-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-»P-GÅÞPÅ-»ôh-TÛP-ü h-¼ïÅ-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-ˆÛ-wô-ƒP-qô-b-¾ºÛ-ºGm-º²Ûm-‚¤Å-q-Ç+¾-z¸P-ŸÝ-z-ŸÛG-mÅ-ü wô-ƒP-qô-b-¾ºÛ-ÆâP-Bôz-ˆÛ-Vïh-hÝ-GŸÝP-xôGÅ-ˆÛ-ºƒï¾-»ôh-±m-qÅ-wô-ƒP-qô-b-¾¼-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-hÝ-wïzÅ-¤Dm-ZÛm-¼ï¼-¤Û-IPÅ-ZÛÅ-ÇeôP-GÅÞ¤-zM-¾Å-zL¾-¤Û-VôG-qºÛ-±h-GŸÛ-Gbm-ºDï¾-‚Å-ŸÛP-ü wô-ƒP-qô-b-¾ºÛ-ÆâP-Bôz-¾Å-hôm-¾-¤fôP-Vïm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qÅ-ü ¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºƒï¾-»ôh-¤DÅ-hzP-±ô-zôh-¾-wïzÅ-bï-¾ô-Pô-350wô-ƒP-½‰ÛP-q-qô-b-¾ºÛ-GmÅ-ÇePÅ-¾-Z¤Å-ŸÛz-hP-Z¤Å-GÅôºÛ-¾Å-hôm-¾-G¸ÛGÅ-ŸÛz-GmP-G¾-Vï-z-¤-¸h-ü hrh-ŸÛz-GP-»P-¤-GmP-z¼-GmÅ-ÇePÅ-¤WâG-Çkô¤-GmP-m-hôm-ljÛP-¤ïh-q-ŸÛG-»Ûm-q¼-GÅÞPÅ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ü ÁÛm-ÈÐ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-mÅ-¾ÞP-ºiïm-‚Å-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།