wô-ƒP-qô-b-¾ºÛ-z;ôh-h‚ÛzÅ-¾-zNå¼-zTôÅ-zbP-iG-q¼-M¾-±ôGÅ-mÅ-fÞGÅ-º±z-»ôh-qü


2007-07-18
Share

{}ü üº²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-mÅ-wô-ƒP-qô-b-¾ºÛ-z;ôh-h‚ÛzÅ-¾-zNå¼-zTôÅ-zbP-iG-q¼-fÞGÅ-º±z-GmP-ºhÝGü ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ÁïÅ-»ôm-hP-ü ¼ÛG-GŸÝP-ü ±m-¼ÛG-±m-qºÛ-¾Å-DÞPÅ-mÅ-hï-ÇS-xÛ-¾ô- 1994 ¾ô¼-¤mº-zôºÛ-hPôÅ-µÅ-Áݾ-º²Ûm-GTïÅ-BôP-DôPÅ-ÅÞ-hÝÅ-¼zÅ-zhÝm-qºÛ-mP-zŸïPÅ-qºÛ-wô-ƒP-qô-b-¾ºP-±ßh-»ôh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-Zï-V¼-mÅ-z¸ÞP-wô-ƒP-qô-b-¾ºÛ-Z¤Å-GÅô-ŸÝÅ-qºÛ-Ç+zÅ-ÇS¼-Mãm-¿e¼-¤-zŸG-q¼-hïP-ÅP-M-mG-mP-GÛ-DP-q-fôG-¯ïGÅ-Tm-HÛ-z;ôh-h‚ÛzÅ-¿e¼-z¸ô-zŸÛm-q¼-fÞGÅ-º±z-GmP-»ôh-q-¼ïhü GôP-ŸÝÅ-Gmh-hôm-fôG-wô-ƒP-qô-b-¾ºÛ-º²Ûm-BôP-ºGm-º²Ûm-‚¤Å-q-Ç+¾-z¸P-¾GÅ-ˆÛÅ-PôÅ-¾ïm-GmP-¤ïh-q-hï-»P-DôP-GÛÅü ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºƒï¾-»ôh-¾Å-DÞPÅ-mÅ-hPôÅ-ÅÞ-Å-GmÅ-¾-ŸÛz-ºWâG-GmP-mÅ-GmÅ-±ß¾-GÅÞPÅ-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-GP-¿e¼-wô-ƒP-qô-b-¾ºÛ-Z¤Å-GÅô-hP-ü GTïÅ-BôP-fôG-ºfÞÅ-Áô¼-¯-z-mÅ-xÛm-¤ïh-¾ÞGÅ-Gb¤-zÁh-Çtï¾-»ôh-q-¼ïhü »P-‚¤Å-q-Ç+¾-z¸P-¾GÅ-mÅ-¤Þ-¤fÞh-mÅü ¯-zºÛ-m-mÛP-zôh-mP-¼Û-¾ÛºÛ-ºIâ¾-zŸÝh-ºGô-z®ßGÅ-q-hïÅ-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-¤P-hÝ-xÛm-q-hP-ü hÝÅ-¤±ßPÅ-wô-ƒP-qô-bØ-¾ºÛ-mP-VôÅ-¤W¾-hP-ü ¿e-zÇ+ô¼-»ôP-¤Dm-»P-¼P-zŸÛm-HÛ-¤P-hÝ-xÛm-»ôh-¼ïhü ºôm-ˆP-P-±ôÅ-hï-±ôºÛ-fôG-¾ºP-ÇePÅ-º²Ûm-HÛÅ-¤W¾-D¼-GbôP-Mã-hÝÅ-±ôh-MÅ-zTh-z¸ôÅ-»ôh-TïÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝGü zôh-ˆÛ-wô-ƒP-qô-b-¾-mÛ-hï-ÇS-hÝÅ-¼zÅ-zhÝm-qºÛ-VôÅ-M¾-ÆôP-z®m-ÇK¤-qôºÛ-Ç+Ý-hÝÅ-ÅÞ-zŸïPÅ-q-ŸÛG-hP-ü hï-mÅ-hÝÅ-¼zÅ-zTß-zhÝm-qºÛ-mP-ü M¾-¤VôG-Ç+Ý-yïP-¿S-q-Vïm-qôÅ-M-Bïh-¤²h-q-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïhü ºôm-ˆP-xÛÅ-ÅÞ-G»Å-G»ôm-¾-¼Û-ÍÛ-DÞP-qÛG-mÅ- Å-ÇÀôG-lô-ÇÀôG-¤P-qô-‚Å-qÅ-Aïm-HÛÅ-Z¤Å-LÝh-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-¼Û-¾ÛºÛ-¿UGÅ-¾¤-z¸ôÅ-q-hïÅ-¤Û-ºzô¼-wôm-Vï-ZÛm-¿e¼-¿e-zÇ+ô¼-zbP-z-ÅôGÅ-ˆÛÅ-Zïm-DºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ÅÞ-Hã¼-»ôh-qºÛ-hrh-ŸÛz-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།