M¾-Å-qï-TÛP-mP-ŸÝ-GbàGÅ-‚ïh-q¼-»ôP-¤Dm-±ô¼-h¤-zOGÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qü


2005-09-29
Share

{}ü üxÛ-¹-zTß-qºÛ-±ïÅ-GTÛG-ZÛm-M-mG-M¾-z®ßGÅ-qºÛ-hÝÅ-Vïm-hï-M¾-Å-qï-TÛP-mP-ÆâP-z¯Û-¾ïGÅ-ºIâz-»ôP-MãºÛ-Vïh-hÝÅ-Vïm-hïºÛ-ÇSôm-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-qï-TÛP-mP-ŸÝ-GbàGÅ-‚ïh-q¼-»ôP-¤Dm-¤Û-h¤PÅ-±ôºÛ-fh-h¤-zOGÅ-ÁÝGÅ-Vï-‚ïh-ºGô-±ßGÅ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG xÛ-¹-zTß-qºÛ-±ïÅ-GTÛG-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-ˆÛÅ-G¸º-ºDô¼-GTÛG-GÛ-¼ÛP-M-mG-M¾-z®ßGÅ-hÝÅ-Vïm-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-Mã-»Ûm-q-hP- ¾ô-¿e¼-hÝÅ-±ÛGÅ-hïºÛ-Ç+zÅ-M-mG-GŸÝP-mÅ-M-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-mP-hÝÅ-Vïm-ÆâP-z¯Û-¾ïGÅ-ºIâz-»ôP-Mã¼-ÆâP-BôzÅ-Vïh-xÛ-xôGÅ-mÅ-M¾-źÛ-mP-ŸÝ-GbàGÅ-‚ïh-q¼-»ôP-¤Dm-HÛ-¤Û-h¤PÅ-±ôºÛ-Fôh-h¤-zOGÅ-ÁÝGÅ-Vï-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-zŸÛm-Zï-V¼-M-mG-GÛ-IôP-Eï¼-ÉP-È-mÅ-qï-TÛP-mÅ-ŸÝ-GbàGÅ-‚ïh-q¼-»ôP-¤Dm-¤Û-¤P-IPÅ-zM-¿ËG-®¤-ŸÛG-hô-h¤-z;G-Z¼-‚Å-»ôh-q-¼ïh-¾- h-hÝP-»P-¤Þ-¤fÞh-ŸÝ-GbàGÅ-‚ïh-hÝ-»ôP-¤Dm-¤Û-h¤PÅ-¤P-qô-ŸÛG-hô-h¤-ºôG-±ßh-Mã-»Ûm-q-¼ïh-TïÅ-M-mG-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-q-mÅ-JÀôG-lݾ-i-z-zMãh-GôP-ŸÝÅ-GmÅ-±ß¾-ºIï¤Å-Çtï¾-GmP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།