M-mG-GÛÅ-Í-¼ÛºÛ-mP-GÅô-Zݾ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Bôm-z®ßGÅ-¾-DÅ-¾ïm-‚Å-¤Û-ºhÝG


2007.11.16

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-Í-¼ÛºÛ-mP-±ôP-hôm-GÅô-Zݾ-HÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-HÛ-»ôh-qºÛ-Bôm-z®ßGÅ-¾-DÅ-¾ïm-‚Å-¤ïh-q-¼ïh-ü hï-»P-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-M-mG-hP-Í-¼ÛºÛ-hz¼-HÛ-hq¾-º‚ô¼-ŸÛz-ºWâG-¾Å-DP-GÛÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ÅÞ-ljm-fô-zbôm-qºÛ-mP-ü M-mG-GÛ-GÅô-qÅ-Í-¼Û-mÅ-±m-¼ÛG-¾G-¯¾-@Ý-ºEï¼-‚Å-mÅ-M-mG-GÛ-h¤G-hôm-hP-z¸ô-¾Å-¾Å-hôm-ºwï¾-MÅ-GbôP-GÛ-»ôh-q-ºDôh-»ôh-q-hP-ü ljm-fô-hï-ºhôm-Çtï¾-GmP-¤-fG-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hïºÛ-fôG-hô-ÇoP-Vïm-qô-‚Å-mÅ-ü y¾-hÝ-¾m-ºhïzÅ-‚Å-»ôh-TÛP-ü M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q-¾ÛºÞ-Tm-Fºô-»ÛÅ-G¸º-wÞ¼-zºÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-Gmh-hôm-hïºÛ-fh-fôG-¤ºÛ-¾m-ºhïzÅ-‚Å-»ôh-q-hP-ü ¾ÛºÞ-Tm-Fºô-»ÛÅ-P-±ôÅ-iP-qô-iP-zŸG-hP-ºi-¤Z¤-fôG-mÅ-wm-±ßm-Dï-wm-»ôP-MãºÛ-¯-hôm-HÛ-©P-GŸÛºÛ-ºôG-M¾-Dz-GŸm-hP-¤Z¤-hÝ-xôGÅ-¤P-qôºÛ-fôG-¤Z¤-¾Å-‚-MãºÛ-ºhôh-±ß¾-º²Ûm-HÛ-»ôh-TïÅ-zXôh-»ôh-q-hP-ü h-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-M-mG-GŸÝP-mÅ-M-mG-GÛÅ-Í-¼ÛºÛ-mP-±ôP-hôm-Åô-qºÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-HÛ-»ôh-qºÛ-Bôm-z®ßGÅ-hï-¼ÛGÅ-fôG-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-DÅ-¾ïm-¤ïh-qºÛ-n¤-ºHã¼-fïPÅ-¤P-zÇeïm-»ôh-ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-M¾-Dz-GŸm-HÛ-Dï-wm-¾-Gmôh-qºÛ-¾Å-;ºÛ-¼ÛGÅ-Çtï¾-ÆÛh-ˆÛ-¤-¼ïh-TïÅ-zB¼-hÝ-¾m-ºhïzÅ-‚Å-ºhÝG Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-Í-¼Û-hP-M-mG-GÛ-hq¾-º‚ô¼-zhï-ºWGÅ-ŸÛz-ºWâG-±ôGÅ-VßP-GÛÅ-Çtï¾-zºÛ-ljm-fô-hïºÛ-mP-M-mG-GÛÅ-Í-¼ÛºÛ-mP-±ôP-hôm-Åô-Zݾ-HÛ-¾Å-hôm-hï-zŸÛm-Í-¼ÛºÛ-¾G-¯¾-fôG-Zïm-±zÅ-Vï-ÁôÅ-ÁÛG-»Ûm-q-ºDôh-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཧྥ་རན་སི་དང་བྷེལ་ཇིཡམ་བཅས་སུ་སྡེ་དགེ་ཕྱོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དང་འབྲེལ་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎