M-mG-DÞ¾-¾ô-Pô-zTß-yG-ºGº-ÁÅ-mP-iôh-±h-¾-w¼-V-¤Pôm-Gž-ºhôh-qô-»ôP-Mãü


2006-12-30
Share

{}ü üh-mÅ-z¸ÞP-¾ô-Pô-zTß-yG-ºGº-ÁÅ-mP-M-mG-DÞ¾-HÛ-iôh-±h-¾-w¼-V-¤Pôm-Gž-ºhôh-qô-»ôP-Mã-»Ûm-q-hP.ü »Þ¾-mP-Vß-h;ôm-qô-VGÅ-Mã-»Ûm-Ç+ô¼- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Å-Gô-¾ºÛ-Gm¤-GÁÛÅ-¾-ºHã¼-ºhôG-ºIô-zbP-Ç+ô¼-ŸÛz-ºWâG-fôG-¤-GmP-zºÛ-ljm-fôºÛ-mP-fôm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-¾ÞP-ºiïm-‚Å-ºhÝGü M-mG-GÛ-±m-¼ÛG-hP-ºyâ¾-¼ÛG-¿Ëm-DP-GÛ-Çtï¾-GmP-zºÛ-uÛ-zOGÅ-mP- ¤ÛÅ-¾Å-hôm-‚ïh-ÇKô-Ço-±ôGÅ-Çtï¾-mÅ-Dô¼-»ÞG-mP-lÝ-½ÀP-¤P-qô-zbP-GÛ-»ôh-q-hï-±ôÅ-Gm¤-GÁÛÅ-ºHã¼-ºhôG-¾-Gmôh-±zÅ-Vï-zºÛ-h;º-P¾-¤P-hÝ-GbôP-Mã-»ôh-q-hP.ü źÛ-Gô-¾ºÛ-Gm¤-GÁÛÅ-¾-ºHã¼-z-ºIô-GÛ-»ôh-q-hïÅ-M¾-Dz-ˆÛ-º²âGÅ-Cæm-»¼-MÅ-¾-Gmôh-º±ï-Vïm-qô-z¸ô-GÛ-»ôh-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü h-mÅ-¾ô-Pô-zTߺÛ-mP-±ßh-¾-źÛ-Gô-¾ºÛ-iôh-±h-¤fô-¼Þ-ºIô-GÛ-»ôh-qºÛ-ÁÝGÅ-Aïm-hï-º²¤-JÀÛP-mP-mÅ-¤Û-ºzô¼-Vï-ÁôÅ-ˆÛ-»Þ¾-M-mG-mP-fïz-zŸÛm-»ôh-q-¤-¸hü h-xÛm-¤Û-fôG-GZÛÅ-mÅ-GÅÞ¤-HÛ-z¼-Gm¤-GÁÛÅ-È-¾¤-±-¼Þ-ºIô-Mã-»Ûm-q-¼ïhü 2000¾ô-hP-zÇkݼ-z-»Ûm-m-2020¤±¤Å-ÅÞ-V-ljô¤-iôh-±h- Åï¾-ÁÛ-»ïÅÛ-1hP-IPÅ-VßP-3mÅ- Åï¾-ÁÛ-»ïÅÛ- 2hP-IPÅ-VßP-1z¼-w¼-Mã-»Ûm-q-hP.ü 2100ºÛ-¤±¤Å-ÅÞ-M-mG-mP-GÛ-iôh-±h-hï-Åï¾-ÁÛ-»ïÅÛ- 3hP-IPÅ-VßP-3¿ËG-w¼-MãºÛ-Zïm-D-»ôh-Ç+ô¼- M-mG-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-ŸÛz-ºWâG-ljm-fôºÛ-mP-fôm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-¾ÞP-ºiïm-‚Å-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།