Ç+Ý-±z-fïPÅ-GÅÞ¤-qºÛ-Gż-ºGôh-Gž-zOGÅü


2004.10.13

{}ü üZï-V¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-fïPÅ-GÅÞ¤-q-zôh-hP-M-mG-mP-hÝ-¤-ºôPÅ-zôh-M-ŸÛ-¤ô¾-HÛ-Vïh-º±¤Å-ºiÛºÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-DG-hP-¤W¾-ºyh-hÝ-wïzÅ-XïÅ-zŸÝGÅ-ÇK¼-jË-¼¤-Å-¾¼-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ŸÛG-Ç+ôP-±ôGÅ-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-jË-Å-mÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-º‚ô¼-‚ãP-»ôhüü

gyarigyaltsen.jpg
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
དཔལ་ས་སྐྱ་༧གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་མཆོག་དང་འབྲུག་གི་རྒྱལ་བོ་དང་། བཙུན་མོ་རྣམ་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྨར་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་ས་ཆའི་བདག་དབང་གི་རྩོད་རྙོག་དང་འབྲེལ་རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་རྟོག་པས་ཉུང་མཐར་བོད་མི་བཞི་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎